Mark 6

Исус отново в Назарет

( Мат. 13:53-58 ; Лука 4:16-30 )

1 a И Той излезе оттам и дойде в Своето родно място; и учениците Му вървяха след Него.

2 b И когато настана събота, започна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и казваха: Откъде има Този всичко това? И каква е тази мъдрост, която Му е дадена, и какви са тези велики дела, извършени от ръцете Му?

3 c Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се съблазниха в Него.

4 d А Исус им каза: Никой пророк не е без почит освен в своята родина, между своите сродници и своя дом.

5 e И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколцина болни и ги изцели.

6 f И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и поучаваше.

Изпращането на дванадесетте ученици

( Мат. 10:1-15 ; Лука 9:1-6 )

7 g И като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове.

8 Заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; нито хляб, нито торба, нито пари в пояса;

9 h но да обуват сандали. И, каза Той, не се обличайте с две дрехи.

10 i И им каза: В която къща влезете, оставайте в нея, докато си тръгнете оттам.

11 j А ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.

12 И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят.

13 k Изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеляваха.

Убиването на Йоан Кръстител

( Мат. 14:1-12 ; Лука 9:7-9 )

14 l А цар Ирод чу за Исус (защото името Му стана известно) и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез Него.

15 m А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк като един от древните пророци.

16 n Но Ирод, като чу за Него, каза: Това е Йоан, когото аз обезглавих; той е възкръснал.

17 o Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена.

18 p Защото Йоан казваше на Ирод: Не ти е позволено да имаш братовата си жена.

19 А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше;

20 q защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.

21 r И когато дойде подходящ ден, когато Ирод за рождения си ден даде вечеря на големците си и на хилядниците, и на галилейските старейшини,

22 и самата дъщеря на Иродиада влезе и танцува, и угоди на Ирод и на седящите с него; и царят каза на момичето: Искай от мене каквото щеш и ще ти го дам.

23 s И ѝ се закле: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, даже до половината от царството ми.

24 А тя излезе и попита майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Йоан Кръстител.

25 И веднага момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Йоан Кръстител.

26 t И царят се наскърби много; но пак заради клетвите си и заради седящите с него не поиска да ѝ откаже.

27 И веднага царят прати един телохранител, на когото заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата

28 и донесе главата му на блюдо, и я даде на момичето; а момичето я даде на майка си.

29 А учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гроб.

Чудото с нахранването на пет хиляди души

( Мат. 14:13-21 ; Лука 9:10-17 ; Йоан 6:1-13 )

30 u И апостолите се събраха при Исус и Му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха поучавали.

31 v А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха; и нямаха време даже да ядат.

32 w И отидоха с лодката на уединено място насаме.

33 А като отидоха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха.

34 x И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.

35 y И понеже беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено и вече е късно.

36 Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене.

37 z А Той им отговори: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста динария и да им дадем да ядат?

38 aa Той ги запита: Колко хляба имате? Идете и вижте. И като разбраха, казаха: Пет хляба и две риби.

39 Исус им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева.

40 И те насядаха на редици – по сто и по петдесет.

41 ab След като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях; раздели и двете риби на всички.

42 И всички ядоха и се наситиха.

43 И вдигнаха дванадесет пълни коша с къшеи хляб, също и от рибите.

44 А онези, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.

Исус Христос ходи по водата

( Мат. 14:22-33 ; Йоан 6:16-21 )

45 ac И веднага накара учениците Си да влязат в лодката и да отидат преди Него на отсрещната страна към Витсаида, докато Той разпусне народа.

46 ad След като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли.

47 ae И като се свечери, лодката беше насред езерото, а Той – сам на сушата.

48 И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото им беше насрещен вятърът, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.

49 А те, като Го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха;

50 защото всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!

51 И влезе при тях в лодката и вятърът утихна; и те бяха дълбоко разтърсени.

52 af Защото не бяха се поучили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло.

Излекуване на болни в Генисаретските околности

( Мат. 14:34-36 )

53 ag И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в Генисаретската земя и излязоха на сушата.

54 А когато излязоха от лодката, хората веднага Го познаха;

55 ah и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал Той.

56 ai И където и да влизаше Исус, в села или градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите и Му се молеха да се допрат поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха, се изцеляваха.
Copyright information for BulProtRev