Mark 7

Порицание на фарисеите

( Мат. 15:1-20 )

1 a Около Исус се събраха фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим

2 и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти ръце, т. е. немити.

3 (Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си умият ръцете до лактите;

4 и когато се връщат от пазар, не ядат, преди да са се очистили. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла.)

5 b И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце?

6 c А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ Ме почита с устните си,
но сърцето им стои далеч от Мен.
7 d Обаче напразно Ме почитат,
като преподават за поучение човешки заповеди.“

8 Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измивания на стомни и чаши; и правите много други неща.

9 И им каза: Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание!

10 e Защото Моисей каза: „Почитай баща си и майка си“ , и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“

11 f Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане , с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога,

12 вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си.

13 И така осуетявате Божието слово заради вашето предание, което вие сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това.

Кое прави човека нечист

( Мат. 15:10-20 )

14 g И пак повика народа и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте.

15 h Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, да може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.

16 i Ако има някой уши да слуша, нека слуша.

17 j И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.

18 А Той им отвърна: Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?

19 Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля отзад. ( Като каза това, Той направи всички ястия чисти.)

20 Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.

21 k Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства,

22 прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.

23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Вярата на една езичница

( Мат. 15:21-28 )

24 l И като стана оттам, отиде в Тирските и Сидонските земи; и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е Той; но не можа да се укрие.

25 А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде и падна пред нозете Му.

26 (Жената беше гъркиня, родом сирофиникийка.) И Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря ѝ.

27 А Исус ѝ каза: Оставѝ да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.

28 А тя Му отговори: Така е, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, които падат от децата.

29 И Той ѝ каза: За тази дума – иди си; бесът излезе от дъщеря ти.

30 И като си отиде у дома, жената намери детето легнало на постелката и бесът беше излязъл.

Изцеление на глухонемия

( Мат. 15:29-31 )

31 m След като излезе пак из Тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на Десетоградие.

32 n И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се помолиха да положи ръка на него.

33 o Исус, като го отведе от народа насаме, втъкна пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му;

34 p и погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата , което значи: Отворѝ се .

35 q И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто.

36 r И Исус им заръча на никого да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;

37 защото се чудеха твърде много и казваха: Всичко върши отлично; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.
Copyright information for BulProtRev