Mark 8

Нахранване на четири хиляди души

1 a През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и им каза:

2 Жал Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат;

3 и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли отдалеч.

4 И учениците Му отговориха: Откъде ще може някой да ги насити с хляб в това уединено място?

5 b Той ги попита: Колко хляба имате? А те казаха: Седем.

6 И заповяда на народа да насядат по земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И ги сложиха пред народа.

7 c Имаха и малко рибки; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях.

8 И ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – седем кошници.

9 А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и ги разпусна.

10 d И веднага влезе в лодката с учениците Си и дойде в Далманутанските околии.

Фарисеите искат знамения

( Мат. 16:1-12 )

11 e А фарисеите излязоха и започнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.

12 А Той въздъхна дълбоко от сърце и каза: Защо това поколение иска знамение? Истина ви казвам: На това поколение няма да се даде знамение.

13 И ги остави, влезе пак в лодката и премина на отсрещната страна.

14 f Но учениците Му забравиха да вземат хляб и нямаха при себе си в лодката повече от един хляб.

15 g И Той им заръча: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод.

16 h И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото нямаме хляб.

17 i А Исус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, нито схващате? Вкаменено ли е сърцето ви?

18 Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?

19 j Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко коша, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Дванадесет.

20 k И когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Седем.

21 l И им каза: Още ли не разбирате?

Изцеляване на слепеца във Витсаида

22 Дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един слепец и Му се молеха да се докосне до него.

23 m А Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?

24 И той, като повдигна очи, каза: Виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят.

25 После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.

26 n Исус го изпрати у дома му и каза: Не влизай в селото, нито казвай това на някого в селото.

Петър изповядва вярата в Исус Христос

( Мат. 16:13-20 ; Лука 9:18-21 )

27 o И Исус излезе с учениците Си по селата на Цезарея Филипова; и по пътя попита учениците Си: Какво казват хората: Кой съм Аз?

28 p А те Му отговориха: Йоан Кръстител; други – Илия; а трети – един от пророците.

29 q Тогава ги попита: А вие какво казвате: Кой съм Аз? Петър Му отговори: Ти си Христос.

30 r И им заръча на никого да не казват за Него.

31 s И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.

32 И говореше явно тези думи. А Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри.

33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петър, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.

Следване на Исус Христос със себеотрицание

( Мат. 16:24-28 ; Лука 9:23-27 )

34 t И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.

35 u Защото, който иска да спаси живота си
8:35 Букв. душата. Тук и до края на главата.
, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.

36 Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?

37 w Защото какво би дал човек в замяна на живота си?

38 x Защото ако се срамува някой заради Мен и заради думите Ми в това блудно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.
Copyright information for BulProtRev