Mark 9

Преображението на Исус Христос

( Мат. 17:1-13 ; Лука 9:28-36 )

1 a И им каза: Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.

2 b И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях.

3 c Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.

4 И им се яви Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус.

5 А Петър проговори на Исус и каза: Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Моисей и една за Илия;

6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много.

7 И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.

8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус.

9 d И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого за това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.

10 И те пазеха тази заръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.

11 e И Го попитаха: Защо книжниците казват, че трябва първо Илия да дойде?

12 f А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? – Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.

13 g Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха и според писаното за него.

Излекуването на бесноватия младеж

( Мат. 17:14-21 ; Лука 9:37-43 )

14 h И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях.

15 И веднага, когато цялото множество Го видя, смая се и се завтече към Него, и Го поздравяваха.

16 А Той ги попита: За какво се препирате с тях?

17 i И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.

18 И където и да го хване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих с Твоите ученици да изгонят духа, но не можаха.

19 А Той отговори: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен.

20 j И го доведоха при Него. И когато обладаният Го видя, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.

21 Исус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.

22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни.

23 k А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва.

24 Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.

25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, като му каза: Душе ням и глух, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш повече в него.

26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така че повечето хора мислеха, че е умряло.

27 Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.

28 l И когато влезе в къщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?

29 Той им каза: Този род с нищо не може да излезе освен с молитва и пост.

30 И като излязоха оттам, минаха през Галилея; а Той искаше никой да не узнае това.

31 m Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще Го убият; и след като Го убият, след три дни ще възкръсне.

32 Но те не разбираха думите Му и се бояха да Го попитат.

Наставление за смирение

( Мат. 18:1-5 ; Лука 9:46-48 )

33 И дойдоха в Капернаум; и когато Исус влезе в къщата, ги попита: Какво разисквахте по пътя?

34 n А те мълчаха, защото по пътя се бяха препирали помежду си – кой е по-голям?

35 o И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.

36 p Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; и като го прегърна, им каза:

37 q Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил.

„Който не е против нас, той е на наша страна“

( Лука 9:49-50 )

38 r Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.

39 s А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови.

40 t Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.

41 u Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.

За изкушенията

( Мат. 18:6-9 ; Лука 17:1-2 , 14:34-35 )

42 v А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да му се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето.

43 w И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,

44 x където „червеят им не умира и огънят не угасва“ .

45 И ако кракът ти те съблазни, отсечи го; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двата си крака и да бъдеш хвърлен в пъкъла,

46 където „червеят им не умира и огънят не угасва“ .

47 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,

48 където „червеят им не умира и огънят не угасва“ .

49 y Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка жертва ще се осоли със сол).

50 z Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.
Copyright information for BulProtRev