Matthew 1

Надписът на първото евангелие сочи като автор Матей. Той вероятно е ученикът на Исус Христос, митарят от Капернаум, когото Учителят призовал в числото на дванадесетте апостоли (Мат. 9:9 и 10:3). Матей носел и името Леви, бил син на Алфей (срв. Марк 2:13-17; Лука 5:27-32).

Древни църковни автори свидетелстват, че Евангелието според Матей било написано 8 години след възкресението на Исус Христос. Днес обикновено се приема, че то е съставено по-скоро през втората половина на I век. От съдържанието му може да се заключи, че евангелието е произлязло в област, където християни и юдеи живеят заедно (Палестина или може би Сирия).

Матей е събрал в евангелието си слова на Исус Христос и сведения за живота Му, които подредил по време и по съдържание в три основни части: дейността Му в Галилея и наставления към учениците (3:1—18:35), сред които се открояват т. нар. Проповед на планината (5—7 гл); дейност в Юдея и Йерусалим (19:1—25:46); страдания, кръстна смърт и възкресение (26—28 гл.). Авторът си е поставил за цел да убеди евреите и да затвърди това убеждение в евреите – християни, че Исус е обещаният в Стария Завет Помазаник (Месия) , потомък на Авраам, от коляното на Юда и рода на Давид.

Родословието на Исус Христос

( Лука 3:23-38 )

1 a Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.

2 b От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;

3 c от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;

4 от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;

5 от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;

6 d а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;

7 e от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;

8 от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;

9 от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;

10 f от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;

11 g а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.

12 h А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;

13 от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;

14 от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;

15 от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;

16 а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос
1:16 От гр. Помазаник, или евр. Месия.
.

17 И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.

Рождението на Исус Христос

( Лука 1:26-35 , 2:1-7 )

18 j А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух.

19 k А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20 Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.

21 l Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус
1:21 Спасител; Йешуа – Господ е спасение.
; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му .

22 А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: 23 n „Ето, девицата ще зачене и ще роди син;
и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.

24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;

25 o но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.
Copyright information for BulProtRev