Matthew 11

Свидетелството на Исус Христос за Йоан

( Лука 7:18-35 )

1 А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.

2 a А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати неколцина от учениците си да Му кажат:

3 b Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?

4 Исус им отговори: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:

5 c Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.

6 d И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.

7 e И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?

8 Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи ? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци.

9 f Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 g Защото този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Теб.“

11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него.

12 h А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват.

13 i Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан;

14 j и ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.

15 k Който има уши да слуша, нека слуша.

16 l А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си:

17 Свирихме ви и не играхте; жалеехме и не плакахте.

18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.

19 m Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.

Горко на непокаялите се градове

( Лука 10:13-15 )

20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, за това, че не се покаяха:

21 n Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.

22 o Но, казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас.

23 p И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал.

24 q Но, казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.

Отец се открива чрез Сина

( Лука 10:21-22 )

25 r В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

26 Да, Отче, защото така Ти се видя благоугодно.

27 s Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

28 Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

29 t Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.

30 u Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.
Copyright information for BulProtRev