Matthew 12

Исус – Господар на съботата

( Марк 2:23-28 ; Лука 6:1-5 )

1 a По онова време, в една събота, Исус минаваше през нивите; а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат.

2 А фарисеите, като видяха това, казаха Му: Виж, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.

3 b А Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и мъжете, които бяха с него, огладняха,

4 c как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците?

5 d Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни.

6 e Но, казвам ви, че тук има нещо повече от храма.

7 f Но ако знаехте какво значи писаното : „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните.

8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

Изцеление в събота

( Марк 3:1-6 ; Лука 6:6-11 )

9 g И като си тръгна оттам, дойде в синагогата им.

10 h Там имаше един човек с изсъхнала ръка. За да обвинят Исус, Го попитаха: Позволено ли е човек да изцелява в събота?

11 i А Той им каза: Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

12 А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

14 j А фарисеите, като излязоха, се наговориха против Него, как да Го погубят.

Пророчеството за Христос

15 k Но Исус, като узна това, се оттегли оттам; и мнозина тръгнаха след Него и Той ги изцели всички.

16 l И им заръча да не разгласяват за Него;

17 за да се сбъдне казаното чрез пророк Исая: 18 m „Ето Моя Слуга, Когото избрах,
Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми.
Ще положа Духа Си на Него
и Той ще възвести съд на народите.
19 Няма да се скара, нито да извика,
нито ще чуе някой гласа Му по площадите.
20 Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси,
докато изведе правосъдието към победа.
21 И в Неговото име народите ще се надяват.“

Божествената власт на Исус Христос

( Марк 3:22-27 ; Лука 11:14-23 )

22 n Тогава доведоха при Него един обладан от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият проговори и прогледна.

23 И всички множества се смаяха и казваха: Да не би Този да е Давидовият син?

24 o А фарисеите, като чуха това, казаха: Този не изгонва бесовете освен чрез началника на бесовете, Веелзевул.

25 p А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.

26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?

27 При това, ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват синовете ви? Затова те ще ви бъдат съдии.

28 q Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.

29 r Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщнината му, ако първо не го върже? Тогава ще ограби къщата му.

30 s Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.

31 t Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.

32 u И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости – нито в този свят
12:32 Или: век.
, нито в бъдещия.

За дървото и неговите плодове

( Лука 6:43-45 )

33 w Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото.

34 x Рожби ехиднини! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.

35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.

36 И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда.

37 Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.

Знамението на пророк Йона

( Марк 8:11-12 ; Лука 11:29-32 )

38 y Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.

39 z А Той им отговори: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.

40 aa Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

41 ab Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а, ето, тук има повече от Йона.

42 ac Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломон.

Завръщане на нечистия дух

( Лука 11:24-26 )

43 ad Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира.

44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена.

45 ae Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.

Майката и братята на Исус Христос

( Марк 3:31-35 ; Лука 8:19-21 )

46 af Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха навън и искаха да Му говорят.

47 И някой си Му каза: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.

48 А Той отговори на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми и кои са братята Ми?

49 И като посочи с ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми!

50 ag Защото който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.
Copyright information for BulProtRev