Matthew 13

ПРИТЧИ ЗА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

Притча за сеяча

( Марк 4:1-20 ; Лука 8:4-15 )

1 a В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото.

2 b И при Него се събраха големи множества, така че Той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега.

3 c И им говореше много неща с притчи, като казваше: Ето, сеячът излезе да сее;

4 и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха.

5А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст; и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

6а когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха.

7Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха.

8 d А други паднаха на добрата земя и дадоха плод – кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.

9 e Който има уши да слуша, нека слуша.

10Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?

11 f А Той им отговори: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.

12 g Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

13Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват, нито разбират.

14 h Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи: „С уши ще чувате, а никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 i Защото сърцето на тези хора е закоравяло.
И с ушите си трудно чуват,
и очите си затвориха;
да не би да видят с очите си
и да чуят с ушите си,
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат,
и Аз да ги изцеля.“

16 j А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви – защото чуват.

17 k Защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.

18 l А сега вие чуйте значението на притчата за сеяча.

19 m При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му; той е посятото край пътя.

20 n А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема;

21 o корен обаче няма в себе си, а е привременен; и когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада.

22 p А посятото между тръните е онзи, който чува словото; но грижите на този свят
13:22 Букв. от гръцки – епохата.
и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.

23А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася – кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

Притча за житото и плевелите

24Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си;

25но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.

26И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.

27А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?

28Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?

29А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете заедно с тях и житото.

30 r Оставете да растат и двете заедно до жътвата; а по време на жътва ще кажа на жътварите: Съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

Притча за синаповото зърно

( Марк 4:30-32 ; Лука 13:18-19 )

31 s Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;

32то наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.

Притча за кваса

( Лука 13:20-21 ; Марк 4:33-34 )

33 t Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.

34 u Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше;

35 v за да се изпълни казаното чрез пророка: „Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създанието на света.“

Обяснение на притчата за житото и плевелите

36Тогава Той остави народа и дойде в къщата. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.

37А Той им отговори: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;

38 w нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукавия;

39 x неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а жътварите са ангелите.

40И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.

41 y Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие,

42 z и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.

43 aa Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша.

Притчи за скритото съкровище и скъпоценния бисер

44 ab Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.

45Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери

46 ac и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи.

Притча за мрежата

47 ad Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид,

48и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.

49 ae Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните,

50 af и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,

51Исус им казва: Разбрахте ли всичко това? Те Му отвърнаха: Разбрахме.

52 ag А Той им каза: Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо.

Исус Христос – отхвърлен от Назарет

( Марк 6:1-6 ; Лука 4:16-30 )

53Тогава Исус, когато свърши тези притчи, си замина оттам.

54 ah И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: Откъде са дадени на Този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела?

55 ai Не е ли Той синът на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария, а братята Му Яков и Йосиф, Симон и Юда?

56И сестрите Му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у Него всичко това?

57 aj И се съблазняваха в Него. А Исус им каза: Никой пророк не е без почит освен в своята родина и в своя дом.

58 ak И не извърши там много велики дела поради неверието им.
Copyright information for BulProtRev