Matthew 14

Посичането на Йоан Кръстител

( Марк 6:14-29 ; Лука 9:7-9 )

1 a В онова време четвъртовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исус;

2 и каза на слугите си: Този е Йоан Кръстител – той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.

3 b Защото Ирод беше хванал Йоан и го беше вързал и хвърлил в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип;

4 c понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.

5 d И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го смятаха за пророк.

6 А когато Ирод имаше рожден ден, дъщерята на Иродиада танцува сред събраните и угоди на Ирод.

7 Затова той с клетва обеща да даде, каквото и да му поиска.

8 А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстител.

9 Царят се наскърби; но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да се даде.

10 И изпрати да обезглавят Йоан в тъмницата.

11 И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.

12 А учениците му, като дойдоха, взеха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исус.

Чудото с нахранването на пет хиляди души

( Марк 6:30-44 ; Лука 9:10-17 ; Йоан 6:1-14 )

13 e И Исус, като чу това, се оттегли оттам с ладия на уединено място настрана; а народът, като разбра, отиде след Него пеша от градовете.

14 f И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.

15 g А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и времето вече напредна; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.

16 А Исус им каза: Няма нужда да ходят; дайте им вие да ядат.

17 А те Му отговориха: Имаме тук само пет хляба и две риби.

18 А Той им каза: Донесете ги тук при Мене.

19 h Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците – на народа.

20 И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша.

21 А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже освен жените и децата.

Исус Христос ходи по водата

( Марк 6:45-52 ; Йоан 6:15-21 )

22 И начаса Исус накара учениците да влязат в лодката и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа.

23 i И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.

24 А лодката беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен.

25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде при тях, като вървеше по езерото.

26 j И учениците, като Го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха.

27 А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!

28 И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.

29 А Той каза: Ела! И Петър слезе от лодката и вървеше по водата, за да иде при Исус.

30 Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме!

31 И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?

32 И като влязоха в лодката, вятърът утихна.

33 k А онези, които бяха в лодката, Му се поклониха и казаха: Наистина, Ти си Божий Син.

34 l И като преминаха езерото, дойдоха в Генисаретската земя.

35 И когато местните мъже Го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при Него всички болни;

36 m и Го молеха да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.
Copyright information for BulProtRev