Matthew 19

Исус отново в Юдея

( Марк 10:1 ; Лука 9:51 )

1 a Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан.

2 И големи множества вървяха след Него; и Той ги изцели там.

За брака

( Марк 10:2-12 )

3 Тогава при Него дойдоха фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?

4 b А той отговори: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е сътворил, сътворил ги е отначало мъжко и женско създание и е казал:

5 c „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът“?

6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

7 d Казаха му: Тогава Моисей защо заповяда мъжът да даде разводно писмо и да я напусне?

8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да напускате жените си; но отначало не е било така.

9 e И ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.

10 f Учениците Му казаха: Ако такова е задължението на мъжа към жената, по-добре да не се жени.

11 g А Той им каза: Не всички могат да приемат тези думи, но само онези, на които е дадено.

12 h Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

Исус Христос благославя децата

( Марк 10:13-16 ; Лука 18:15-17 )

13 i Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.

14 j А Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

15 И положи ръце на тях и замина оттам.

Богатство и вечен живот

( Марк 10:17-31 ; Лука 17:18-30 )

16 k И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?

17 А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.

18 l Каза Му: Кои? Исус отвърна: Тези : Не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;

19 m почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.

20 Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?

21 n Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.

22 Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.

23 o А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.

24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

25 А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?

26 p А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.

27 q Тогава Петър Му отговори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; тогава какво ще имаме?

28 r А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко , когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

29 s И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.

30 t Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните – първи.
Copyright information for BulProtRev