Matthew 20

Притча за работниците на лозето

1 Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си.

2 И като се договори с работниците за по един динарий на ден, ги прати на лозето си.

3 И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара ненаети;

4 и на тях каза: Идете и вие на лозето; и каквото е право, ще ви дам. И те отидоха.

5 Пак, като излезе около шестия и около деветия час, направи същото.

6 А като излезе около единадесетия час , намери други, че стоят, и им каза: Защо стоите тук цял ден без работа?

7 Те му казаха: Защото никой не ни е наел. Каза им: Идете и вие на лозето и каквото е право, ще получите.

8 Като се свечери, стопанинът на лозето каза на своя управител: Повикай работниците и им плати надницата, като започнеш от последните и свършиш с първите.

9 И така, дойдоха наетите около единадесетия час и получиха по един динарий.

10 А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един динарий, но и те получиха по един динарий.

11 И като получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:

12 Тези, последните, работиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата.

13 А той отговори на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мене за един динарий?

14 Вземи си своето и си иди; моята воля е да дам на този, последния, както и на тебе.

15 a Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо
20:15 От гр. глупаво.
, защото аз съм добър?

16 c Така последните ще бъдат първи, а първите – последни.

Трето предсказание за страданията и възкресението

( Марк 10:32-34 ; Лука 18:31-34 )

17 d И когато Исус отиваше към Йерусалим, взе само дванадесетте ученици и по пътя им каза:

18 e Ето, изкачваме се към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците; и те ще Го осъдят на смърт

19 f и ще го предадат на езичниците, за да Му се подиграват, да Го бият и да Го разпънат; и на третия ден ще бъде възкресен.

Искането на Зеведеевите синове

( Марк 10:35-45 )

20 g Тогава майката на Зеведеевите синове се приближи към Него заедно със синовете си, кланяше Му се и искаше нещо от Него.

21 h А Той каза: Какво искаш? Каза Му: Заповядай тези мои двама сина да седнат до Тебе в Твоето царство – единият отдясно, а другият отляво.

22 i А Исус отговори: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Казаха Му: Можем.

23 j Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно и отляво на Мене не е Мое право да реша. То ще се даде на онези , за които е било приготвено от Моя Отец.

24 k А десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя.

25 Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях.

26 l Но между вас няма да бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

27 m и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга;

28 n също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Изцеляване на двама слепци в Йерихон

( Марк 10:46-52 ; Лука 18:35-43 )

29 o И като излизаха от Йерихон, голямо множество вървеше след Него.

30 p И, ето, двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!

31 А народът ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!

32 И така, Исус се спря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас?

33 Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни.

34 А Исус се смили и се допря до очите им; и те веднага прогледнаха и тръгнаха след Него.
Copyright information for BulProtRev