Matthew 22:23-33

За възкресението на мъртвите

( Марк 12:18-27 ; Лука 20:27-40 )

23 a В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха:

24 b Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.

25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря; и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;

26 също и вторият, и третият до седмия.

27 А след всички тях умря и жената.

28 И така, при възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха?

29 c А Исус им отговори: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.

30 d Защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето.

31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори:

32 e „Аз съм Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.

33 f И множеството, като чу това, се чудеше на учението Му.
Copyright information for BulProtRev