Matthew 23

За фарисеите

( Марк 12:38-40 ; Лука 20:45-47 )

1 Тогава Исус заговори на народа и на учениците Си:

2 a На мястото на Моисей са седнали книжниците и фарисеите.

3 b Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.

4 c Защото овързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат.

5 d А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите
23:5 Филактерии – кутийка, съдържаща текстове от Писанията, които са били носени на челото и на раменете.
си и правят големи полите на дрехите си ,

6 f и обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите,

7 и поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители.

8 g Но вие не наричайте себе си учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.

9 И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец – Небесният.

10 Не наричайте себе си и наставници, защото Един е вашият Наставник – Христос.

11 h А по-големият между вас нека ви бъде служител.

12 i А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.

Изобличение на книжниците и фарисеите

( Марк 12:38-40 ; Лука 11:39-52 ; Лука 20:45-47 )

13 j Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаещите да влязат.

14 k Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ дълго се молите; затова ще приемете по-голямо осъждане.

15 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.

16 l Горко на вас, слепи водачи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.

17 m Безумни и слепи! Че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото?

18 Казвате още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.

19 n Безумни и слепи! Че кое е по-голямо – дарът ли или олтарът, който освещава дара?

20 И така, който се закълне в олтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него.

21 o И който се закълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.

22 p И който се закълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.

23 q Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.

24 Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате!

25 r Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие.

26 Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.

27 s Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.

28 Също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29 t Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците и украсявате гробовете на праведните, и казвате:

30 Ако ние бяхме живели в дните на бащите си, нямаше да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;

31 u с което свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците.

32 v Допълнете и вие мярката на бащината си вина.

33 w Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете осъждането в пъкъла?

Оплакването на Йерусалим

( Лука 13:34-35 )

34 x Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град;

35 y за да дойде върху вас цялата кръв на праведниците, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара.

36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху това поколение.

37 z Йерусалиме, Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте!

38 Ето, вашият дом се оставя пуст.

39 aa Защото, казвам ви, отсега няма вече да Ме видите, докато не кажете: Благословен е , Който иде в Господнето име.
Copyright information for BulProtRev