Matthew 24

Пророчеството за разрушаването на храма и края на света

( Марк 13:1-31 ; Лука 21:5-33 )

1 a И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

2 b А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.

3 c И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на Твоето пришествие и за свършека на века?

4 d Исус им отговори: Пазете се да не ви заблуди някой;

5 e защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос
24:5 От евр. Месия.
, и ще заблудят мнозина.

6 И ще чуете за войни и военни слухове; но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят.

7 g Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания.

9 h Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име.

10 i И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

11 j И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

13 k Но който устои докрай, той ще бъде спасен.

14 l И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.

15 m Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира),

16 тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;

17 който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си;

18 и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си.

19 n А горко на бременните и кърмачките в онези дни!

20 И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден,

21 o защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има.

22 p И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек
24:22 От гр. плът.
, но заради избраните онези дни ще се съкратят.

23 r Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте.

24 s Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето, предсказах ви.

26 И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте.

27 t Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28 u Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.

29 v А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30 w Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31 x Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32 y И научете притчата от смокинята: Когато клоните вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.

33 z Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

34 aa Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

35 ab Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Второто пришествие на Исус Христос

( Марк 13:32-37 ; Лука 17:26-30 , 34-36 )

36 ac А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

37 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38 ad Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега,

39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

40 ae Тогава двама ще бъдат на нивата; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.

41 Две жени ще мелят на мелницата; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.

42 af Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

43 ag Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата.

44 ah Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде.

45 ai И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна навреме?

46 aj Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47 ak Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48 Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49 и той почне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,

50 господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае,

51 al и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Copyright information for BulProtRev