Matthew 26

Заговорът за убийството на Исус Христос

( Марк 14:1-2 ; Лука 22:1-2 ; Йоан 11:45-53 )

1 Когато Исус свърши тези думи, каза на учениците Си:

2 a Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.

3 b Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каяфа,

4 и се наговаряха как да уловят Исус с измама и да Го убият;

5 но си казваха: Да не е на празника, за да не стане вълнение между народа.

Помазването на Исус Христос във Витания

( Марк 14:3-9 ; Йоан 12:1-8 )

6 c А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения,

7 d до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, докато Той седеше на трапезата.

8 e А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: Защо се прахоса това?

9 Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите.

10 Като забеляза това, Исус им каза: Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за Мене.

11 f Защото сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не винаги съм между вас .

12 Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, направи го, за да Ме приготви за погребение.

13 Истина ви казвам: Където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя направи.

Предателството на Юда

( Марк 14:10-11 ; Лука 22:3-6 )

14 g Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза:

15 h Какво ще ми дадете, за да ви Го предам? И те му определиха награда от тридесет сребърника.

16 И оттогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.

Тайната вечеря

( Марк 14:12-26 ; Лука 22:7-23 )

17 i А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?

18 Той каза: Идете в града при еди-кого си и му кажете: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам Пасхата с учениците Си.

19 И учениците направиха, както им заръча Исус, и приготвиха Пасхата.

20 j И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.

21 И докато ядяха, каза: Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

22 А те, много наскърбени, започнаха всички един по един да Му казват: Да не съм аз, Господи?

23 k Той отговори: Който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме предаде.

24 l Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.

25 А Юда, който Го предаде, попита: Да не съм аз, Учителю? Исус му отвърна: Ти каза.

26 m И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: Вземете, яжте – това е Моето тяло.

27 n Взе и чашата и като благодари на Бога , даде им и каза: Пийте от нея всички!

28 o Защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете.

29 p Но казвам ви, че отсега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Своя Отец.

30 q И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.

Исус предсказва отричането на Петър

( Марк 14:27-31 ; Лука 22:31-34 ; Йоан 13:36-38 )

31 r Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат.“

32 s А след като бъда възкресен, ще отида преди вас в Галилея.

33 А Петър Му отговори: Дори и всички да се съблазнят поради Теб, аз никога няма да се съблазня.

34 t Исус Му каза: Истина ти казвам, че тази нощ, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене.

35 Петър Му каза: Дори ако се наложи да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и всички други ученици.

В Гетсиманската градина

( Марк 14:32-42 ; Лука 22:39-46 )

36 u Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гетсимания; и каза на учениците Си: Поседете тук, докато отида там да се помоля.

37 v И като взе със Себе Си Петър и двамата Зеведееви синове, започна да скърби и да тъгува.

38 w Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.

39 x И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

40 Дойде при учениците и ги намери заспали, и каза на Петър: Не можахте ли поне един час да бдите с Мене?

41 y Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.

42 Пак отиде втори път и се помоли, като каза: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде Твоята воля.

43 И като дойде, пак ги намери заспали; защото очите им бяха натежали.

44 И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.

45 Тогава дойде при учениците и им каза: Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.

46 Станете да вървим. Ето, приближи се този, който Ме предава.

Залавянето на Исус

( Марк 14:43-52 ; Лука 22:47-53 ; Йоан 18:1-12 )

47 z И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него – голямо множество, с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.

48 А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, като каза: Когото целуна, Той е; хванете Го.

49 aa И веднага се приближи до Исус и каза: Здравей, Учителю! И Го целуна.

50 ab А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл, направи го . Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и Го хванаха.

51 ac И, ето, един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му.

52 ad Тогава Исус му каза: Върни ножа си на мястото му, защото всички, които посягат към ножа, от нож ще загинат.

53 ae Или мислиш, че не мога да извикам към Своя Отец и Той да Ми изпрати още сега повече от дванадесет легиона ангели?

54 af Но тогава как биха се сбъднали Писанията, според които трябва да стане така?

55 В същия час Исус каза на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и тояги да Ме хванете? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.

56 ag Но всичко това стана, за да се сбъднат Писанията на пророците. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.

Исус Христос на съд пред Синедриона

( Марк 14:53-65 ; Лука 22:54 , 63-71 ; Йоан 18:13-14 , 19-24 )

57 ah А тези, които бяха хванали Исус, Го заведоха у първосвещеника Каяфа, където бяха събрани книжниците и старейшините.

58 А Петър вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и като влезе вътре, седна със слугите да види края.

59 А главните свещеници и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исус, за да Го предадат на смърт;

60 ai обаче не намериха, въпреки че дойдоха много лъжесвидетели. Но накрая дойдоха двама и казаха:

61 aj Този каза: Мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя.

62 ak Тогава първосвещеникът стана и Му каза: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Тебе?

63 al Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос, Божият Син?

64 am Исус му отговори: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния
26:64 От гр. Силата.
и идващ на небесните облаци.

65 ao Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето, сега чухме богохулството. Вие какво мислите?

66 ap А в отговор казаха: Заслужава смъртно наказание.

67 aq Тогава Го заплюваха в лицето и Го блъскаха; а други Му удряха плесници и Му казваха:

68 ar Познай, Христе, кой Те удари?

Отричането на Петър

( Марк 14:66-72 ; Лука 22:55-62 ; Йоан 18:15-18 , 25-27 )

69 as А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исус Галилеянина.

70 А той се отрече пред всички, като каза: Не разбирам какво говориш.

71 И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: И този беше с Исус Назарянина.

72 И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам Човека.

73 at След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.

74 au Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Човека. И на часа петелът пропя.

75 av И Петър си спомни думите на Исус, Който беше казал: Преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мен. И той излезе навън и плака горко.
Copyright information for BulProtRev