Matthew 26:31-35

Исус предсказва отричането на Петър

( Марк 14:27-31 ; Лука 22:31-34 ; Йоан 13:36-38 )

31 a Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат.“

32 b А след като бъда възкресен, ще отида преди вас в Галилея.

33 А Петър Му отговори: Дори и всички да се съблазнят поради Теб, аз никога няма да се съблазня.

34 c Исус Му каза: Истина ти казвам, че тази нощ, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене.

35 Петър Му каза: Дори ако се наложи да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и всички други ученици.
Copyright information for BulProtRev