Matthew 27

Исус пред Пилат

( Марк 15:1 ; Лука 23:1-2 ; Йоан 18:28-32 )

1 a А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се събраха на съвет и решиха да убият Исус.

2 b И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат.

3 c Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза:

4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: Нас какво ни засяга това? Ти му мисли.

5 d И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, и се обеси.

6 А главните свещеници взеха сребърниците и казаха: Не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.

7 И като се съветваха, купиха с тях Нивата на грънчаря за погребване на чужденци.

8 e Затова онази нива се нарича и днес Кръвна нива.

9 f Тогава се изпълни изреченото чрез пророк Йеремия, който казва: „И взеха тридесетте сребърника, цената на Оценения, Когото оцениха израилтяните,

10 и ги дадоха за Нивата на грънчаря, както ми заповяда Господ.“

11 g А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус му отвърна: Ти казваш.

12 h И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.

13 i Тогава Пилат Му каза: Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе?

14 Но Той не му отговори нито на едно обвинение
27:14 От гр. дума.
, така че управителят много се чудеше.

15 k А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали.

16 А тогава имаха един прословут затворник на име Варава.

17 И така, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна – Варава ли или Исус, наречен Христос?

18 Понеже знаеше, че от завист Го предаваха.

19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този праведник; защото нощес се измъчих много насън заради Него.

20 l А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус да предаде на смърт.

21 Управителят ги попита: Кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха: Варава.

22 Пилат им каза: Тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха: Нека бъде разпънат!

23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!

24 m И така Пилат, като видя, че никак не помага, а, напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този праведник; вие му мислете.

25 n А целият народ отговори: Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни.

26 o Тогава им пусна Варава; а Исус бичува и Го предаде на разпятие.

Издевателството на войниците

( Марк 15:16-20 ; Йоан 19:2-3 )

27 p Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около Него цялата рота.

28 q И като Го съблякоха, облякоха Го в пурпурна мантия.

29 r Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и сложиха тръстикова пръчка в дясната Му ръка; и като коленичеха пред Него, подиграваха Му се, като казваха: Здравей, Царю Юдейски!

30 s И Го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и Го удряха по главата.

31 t И след като се подиграха с Него, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпънат.

Разпъването и кръстната смърт на Исус Христос

( Марк 15:21-46 ; Лука 23:26-54 ; Йоан 19:17-42 )

32 u А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.

33 v И като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи Лобно място
27:33 Букв. Място на черепа.
,

34 x дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие.

35 y И когато Го разпънаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий.

36 z И седяха там да Го пазят.

37 И поставиха над главата Му надпис с обвинението Му, който гласеше: Този е Исус, Юдейският Цар.

38 aa Заедно с Него бяха разпънати двама разбойници, един отдясно и един отляво.

39 ab А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и казваха:

40 ac Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си. Ако си Божий Син, слез от кръста.

41 Също и главните свещеници с книжниците и старейшините Го подиграваха, като казваха:

42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Ако е Израилевият Цар! Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в Него.

43 ad Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.

44 По същия начин Го ругаеха и разпънатите с Него разбойници.

45 ae А от шестия час до деветия час тъмнина покриваше цялата земя.

46 af А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама савахтани? , т. е.: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

47 Някои от стоящите там, като чуха, казаха: Той вика Илия.

48 ag И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръстикова пръчка, даде Му да пие.

49 А другите казаха: Остави! Да видим дали ще дойде Илия да Го избави.

50 ah А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

51 ai И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,

52 гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,

53 които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.

54 aj А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се уплашиха и казаха: Наистина този беше Син на Бога.

55 ak Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исус от Галилея и Му служеха;

56 al сред тях бяха Мария Магдалена и Мария, майка на Яков и на Йосия, и майката на Зеведеевите синове.

57 am И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик на Исус.

58 Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да му се даде.

59 Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница

60 an и го положи в своя нов гроб, който беше изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, си отиде.

61 А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба.

62 И на следващия ден, който беше след деня на Приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха:

63 ao Господарю, спомнихме си, че Онзи измамник приживе каза: След три дни ще възкръсна.

64 Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.

65 Пилат им каза: Вземете стража; идете, пазете Го, както знаете.

66 ap А те отидоха и завардиха гроба, и заедно със стражата запечатаха камъка.
Copyright information for BulProtRev