Matthew 28

Възкресението на Исус Христос

( Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А като мина съботата, на разсъмване в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.

2 b И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него.

3 c Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг.

4 И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.

5 А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус.

6 d Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.

7 e Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви.

8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.

9 f И, ето, Исус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му, и Му се поклониха.

10 g Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.

11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.

12 А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и казаха:

13 Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

14 И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим че сте невинни, и ще ви избавим от неприятности.

15 А те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес.

Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му

16 h А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.

17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18 i Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19 j И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

20 k като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.
Copyright information for BulProtRev