Matthew 3

Проповедта на Йоан Кръстител

( Марк 1:1-8 ; Лука 3:2-17 ; Йоан 1:6-8 , 9-28 )

1 a В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:

2 b Покайте се, понеже наближи небесното царство.

3 c Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая: „Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа!
Први направете пътеките за Него!“

4 d А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.

5 e Тогава излизаха при него от Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност

6 f и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

7 g А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

8 Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние;

9 h и не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.

10 i А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.

11 j Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.

12 k Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.

Кръщението на Исус Христос

( Марк 1:9-11 ; Лука 3:21 , 22 ; Йоан 1:31-34 )

13 l Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него.

14 А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от Теб, а Ти ли идваш при мен?

15 А Исус му отговори каза: Остави Ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.

16 m И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;

17 n и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
Copyright information for BulProtRev