Matthew 4

Изкушението в пустинята

( Марк 1:12-13 ; Лука 4:1-13 )

1 a Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

4 b А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

5 c Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:

6 d Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб;
и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о̀ камък крака Си.“

7 e Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“

8 Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:

9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10 f Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

11 g Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Началото на служението на Исус Христос

( Марк 1:14-15 ; Лука 4:14-15 ; Йоан 4:43-45 )

12 h А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея.

13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото
4:13 От гр. морето. И така навсякъде в това Евангелие.
, в Завулоновите и Нефталимовите предели;

14 за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва: 15 j „Завулоновата земя и Нефталимовата земя,
край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея;
16 k народът, който седеше в тъмнина,
видя голяма светлина;
и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка,
на тях изгря светлина.“

17 l Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.

Призоваването на галилейските рибари

( Марк 1:16-20 ; Лука 5:1-11 )

18 m И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

19 n Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.

20 o И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.

21 p И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.

22 И те начаса оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.

23 q Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.

24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, измъчвани от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и парализирани; и ги изцели.

25 r И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.
Copyright information for BulProtRev