Matthew 6

За милостинята

1 Внимавайте да не вършите благодеянията си пред човеците, за да ви виждат; иначе нямате награда при своя Отец, Който е на небесата.

2 a И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

3 А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната,

4 b за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

За молитвата

( Лука 11:1-4 )

5 И когато се молите, не бъдете като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

7 c А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.

8 И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате.

9 d А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

10 e Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!

11 f Дай ни днес насъщния хляб;

12 g и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.

13 h И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!

14 i Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.

15 j Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.

16 k А когато постите, не бъдете унили като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

17 l А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,

18 за да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твоя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

Съкровища на небето

( Лука 12:33-34 )

19 m Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат.

20 n А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат;

21 защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

22 o Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено;

23 но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!

24 p Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!

Упование на Бога или грижи за земното

( Лука 12:22-34 )

25 q Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото?

26 r Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?

27 И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?

28 И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито предат;

29 но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях.

30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци?

31 И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем?

32 (защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

33 s Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

34 Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.
Copyright information for BulProtRev