Matthew 9

Излекуване на парализирания

( Марк 2:1-12 ; Лука 5:17-26 )

1 a Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.

2 b И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.

3 И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства.

4 c А Исус, като знаеше мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си?

5 Защото кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи?

6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.

7 И той стана и отиде у дома си.

8 А множествата, като видяха това, смаяха се и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.

Призоваване на Матей

( Марк 2:13-17 ; Лука 5:27-32 )

9 d И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва.

10 e И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците Му.

11 f И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?

12 А Той, като чу това, каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.

13 g Но идете и се научете какво значи писаното : „Милост искам, а не жертви“, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.

Относно поста

( Марк 2:18-22 ; Лука 5:33-39 )

14 h Тогава при Него дойдоха Йоановите ученици и казаха: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?

15 i Исус им каза: Могат ли сватбарите да тъгуват, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче време, когато младоженецът ще им бъде отнет; и тогава ще постят.

16 Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, което трябва да запълни скъсаното, съдира плата и съдраното става по-грозно.

17 Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове и двете се запазват.

Излекуването на жената с кръвотечение и възкресяването на дъщерята на Яир

( Марк 5:21-43 ; Лука 8:40-56 )

18 j Когато им говореше това, ето, един началник дойде, кланяше Му се и казваше: Дъщеря ми току-що умря; но ела и възложи ръката Си на нея, и тя ще оживее.

19 И като стана, Исус отиде след него, също и учениците Му.

20 k И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата Му;

21 защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.

22 l А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя.

23 m И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза:

24 n Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха.

25 А като изгониха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.

26 И това се разчу по цялата онази страна.

Излекуване на двама слепи

27 o И когато Исус си отиваше оттам, след Него вървяха двама слепи, които викаха: Смили се над нас, Сине Давидов!

28 И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им каза: Вярвате ли, че мога да направя това? Те Му отговориха: Вярваме, Господи.

29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.

30 p И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго: Внимавайте никой да не узнае това.

31 q А те, като излязоха, разгласиха славата Му по цялата онази страна.

32 r И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, обладан от бяс.

33 И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и казваха: Никога не се е виждало такова нещо в Израил.

34 s А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете.

35 t Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

36 u А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.

37 v Тогава каза на учениците Си: Жътвата е изобилна, а работниците – малко;

38 w затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата Си.
Copyright information for BulProtRev