Nehemiah 12

Родословията на свещениците и левитите

1 a А ето свещениците и левитите, които излязоха със Зоровавел, Салатииловия син, и с Исус: Сарайя, Йеремия, Ездра,

2 Амария, Малух, Хатус,

3 Сехания, Реум, Меримот,

4 b Идо, Ганатон, Авия,

5 Миамин, Маадия, Велга,

6 Семая, Йоярив, Едайя,

7 c Салу, Амок, Хелкия и Едайя. Тези бяха началниците на свещениците и на братята им в дните на Исус.

8 А левитите: Исус, Вануй, Кадмиил, Серевия, Юда и Матания, който заедно с братята си беше над пеенето.

9 А Ваквукия и Уний, братята им, бяха срещу тях в стражите.

10 И Исус роди Йоаким, а Йоаким роди Елиасив, а Елиасив роди Йодай,

11 а Йодай роди Йонатан, а Йонатан роди Ядуя.

12 А в дните на Йоаким свещениците, които бяха и началници на бащини домове, бяха: началник на бащиния дом на Серайя – Мерайя; на Йеремия – Анания;

13 на Ездра – Месулам; на Амария – Йоанан;

14 на Мелиху – Йонатан; на Севания – Йосиф;

15 на Харим – Адна; на Мерайот – Хелкай;

16 на Идо – Захария; на Ганатона – Месулам;

17 на Авия – Зехрий; на Миниамин, от Моадия – Фелтай;

18 на Велга – Самуа; на Семая – Йонатан;

19 на Йоярив – Матенай; на Едайя – Озий;

20 на Салая – Калай; на Амок – Евер;

21 на Хелкия – Асавия; и на Едайя – Натанаил.

22 В дните на Елиасив, Йодай, Йоанан и Ядуя левитите бяха записани за началници на бащини домове; също и свещениците през царуването на персиеца Дарий.

23 d Левитите, които бяха началници на бащини домове, бяха записани в Книгата на летописите, дори до дните на Йоанан, Елиасивовия син.

24 e А началниците на левитите бяха: Асавия, Серевия и Исус, Кадмииловият син, с братята им срещу тях, назначени да хвалят и песнословят според заповедта на Божия човек Давид, ответно едни срещу други
12:24 От евр. стража срещу стража.
.

25 Матания, Ваквукия, Авдий, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари и пазеха стражата на складовете при портите.

26 g Тези бяха в дните на Йоаким, син на Исус, син на Йоседек, и в дните на областния управител Неемия, и на свещеника Ездра, книжника.

Освещаване на градската стена на Йерусалим

27 h И при освещаването на йерусалимската стена потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Йерусалим да празнуват освещението с веселие, със славословия и песни, с кимвали, псалтири и арфи.

28 И така, дружните певци се събраха – както от йерусалимската околност, така и от нетофатските села,

29 от Вет-галгал и от селата на Гава и Азмавет; защото певците си бяха съградили села около Йерусалим.

30 А свещениците и левитите, като очистиха себе си, очистиха и народа, портите и стената.

31 i Тогава изкачих Юдейските началници на стената и определих два големи хора хвалители: единият отиваше в шествие надясно върху стената, към портата на бунището;

32 и след тях вървяха Осайя и половината от Юдейските първенци,

33 и Азария, Ездра, Меулам,

34 Юда, Вениамин, Семая и Йеремия,

35 j и някои от синовете на свещениците с тръби: Захария, син на Йонатан, син на Семая, син на Матания, син на Михей, син на Закхур, син на Асаф,

36 k и братята му: Семая, Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Ананий, с музикалните инструменти на Божия човек Давид; и книжникът Ездра им беше начело.

37 l При портата на извора те се изкачиха направо пред себе си по стъпалата на Давидовия град, където стената се възвисява над Давидовата къща, чак до портата на водата към изток.

38 m А другият хор хвалители вървеше в противоположна посока, и аз след тях, също и половината от народа, по стената, край кулата на пещите и по широката стена,

39 n и над Ефремовата порта, и над старата порта, и над рибната порта, и край кулата Ананеил, и край кулата Мея, до овчата порта, докато застанаха в портата на стражата.

40 Така двете отделения хвалители застанаха в Божия дом; и аз и половината от видните мъже с мен,

41 и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария и Анания, с тръби,

42 както и Маасия, Семая, Елеазар, Озий, Йоанан, Малхия, Елам и Езер. И певците запяха със силен глас, с Езрайя за водител.

43 И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог ги развесели много; още жените и децата се развеселиха; така че увеселението на Йерусалим се разчу надалеч.

44 o В същия ден бяха определени и хора над стаите за складове, за приносите, за първите плодове и за десятъците, за да събират в тях от полетата на градовете дяловете, узаконени за свещениците и левитите; защото Юдея се радваше поради свещениците и левитите, които служеха.

45 p Защото те и певците, и вратарите пазеха заръчаното от Бога си и заръчаното за очистването според заповедта на Давид и сина му Соломон.

46 q Защото отдавна, в дните на Давид и Асаф, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарение на Бога.

47 r И в дните на Зоровавел, и в дните на Неемия целият Израил даваха определените за всеки ден дялове на певците и на вратарите; те посвещаваха даровете си на левитите, а левитите посвещаваха на Аароновите потомци.
Copyright information for BulProtRev