Nehemiah 8

Четене и тълкуване на Закона

1 a Тогава целият народ се събра като един човек на площада, който беше пред портата на водата; и казаха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядал на Израил.

2 b И така, на първия ден от седмия месец свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, като слушаха, можеха да разбират.

3 И на площада, който беше пред портата на водата, той чете от него, от зори до пладне, пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират; и вниманието
8:3 От евр. ушите.
на целия народ беше в книгата на закона.

4 А книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тази цел; и при него стояха Мататия, Сема, Анайя, Урия, Хелкия и Маасия от дясната му страна ; а от лявата му страна – Федайя, Мисаил, Мелхия, Асум, Асвадана, Захария и Месулам.

5 d Ездра разгъна книгата пред целия народ (защото беше над целия народ); и когато я разгъна, целият народ станаха прави.

6 e И Ездра благослови Господа , великия Бог; и целият народ отговори: Амин, амин!, като издигнаха ръцете си; и се наведоха и се поклониха на Господа с лицата си до земята.

7 f А Исус, Ваний, Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Йозавад, Анан, Фелайя и левитите тълкуваха закона на народа, който стоеше на мястото си.

8 Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното.

9 g Неемия, който беше управител, и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ: Този ден е свят на Господа , вашия Бог; не тъжете, нито плачете (защото целият народ плачеше, като чу думите на закона).

10 h Тогава им каза: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа; и не скърбете, защото радостта в Господ а е вашата сила.

11 И левитите усмириха целия народ, като казваха: Мълчете, защото денят е свят; и не тъжете.

12 i И така, всички отидоха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им бяха известени.

13 А на втория ден началниците на бащините домове на целия народ и свещениците, и левитите се събраха при книжника Ездра, за да се поучат с думите на закона.

14 j И намериха писано в закона, че Господ беше заповядал чрез Моисей на израилтяните да живеят в колиби в празника на седмия месец

15 k и да обнародват и прогласяват това във всичките си градове, а и в Йерусалим, като кажат: Излезте в гората и донесете маслинови клони, клони от дива маслина, миртови клони, палмови клони и клони от гъстолистни дървета, за да направите колиби според предписаното.

16 l И така, народът излезе и донесе клони, и бяха направени колиби, всеки върху покрива на къщата си, в дворовете си, в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата порта.

17 m Цялото събрание от онези, които се бяха върнали от плена, направиха колиби и седнаха в колибите; защото от времето на Исус, Навиновия син, до онзи ден израилтяните не бяха правили така. И настана много голямо веселие.

18 n При това всеки ден, от първия до последния ден, се четеше от книгата на Божия закон. И пазеха празника седем дни; а на осмия ден имаше тържествено събрание според разпоредбите.
Copyright information for BulProtRev