Numbers 18

Закони за свещениците и левитите

1 a И Господ каза на Аарон: Ти, синовете ти и домът на баща ти с тебе ще носите виновността за светилището; и ти, и синовете ти с тебе ще носите виновността за свещенството си.

2 b А ти приближѝ при себе си и братята си, Левиевото племе, племето на баща ти, за да са свързани с теб и да ти слугуват; а ти и синовете ти с тебе да бъдете при шатъра за плочите на свидетелството.

3 c Левитите ще пазят заръчаното от теб и заръчаното за целия шатър; само до принадлежностите на светилището и до олтара да не се приближават, за да не умрат, те и вие.

4 d Нека бъдат свързани с теб и да пазят заръчаното за шатъра за срещане във всяка служба на шатъра; и чужд човек да не се приближи до вас.

5 e Така да пазите заръчаното за светилището и заръчаното за олтара, че да не падне вече гняв върху израилтяните.

6 f Ето, Аз взех братята ви, левитите, измежду израилтяните; те са ви изцяло дар, дадени на Господа , да вършат службата на шатъра за срещане.

7 g А ти и синовете ти с теб ограничавайте свещенодействието си във всичко, което се отнася до олтара и което е вътре зад завесата, и около тях да служите. На вас подарявам службата на свещенството; а чуждият човек, който би се приближил, да бъде умъртвен.

8 h Господ каза на Аарон: Ето, Аз дадох на тебе надзора над Моите приноси за издигане, т. е. на всички неща, посвещавани от израилтяните; на теб и на синовете ти ги дадох като ваше вечно право поради това, че сте били помазани.

9 i От пресвятите неща това, което не се слага на огъня, ще бъде твое; всичките им приноси – всичките им хлебни приноси, всичките им приноси за грях и всичките им приноси за вина, които те дават на Мене, ще бъдат пресвяти за теб и за синовете ти.

10 j На пресвято място да ги ядете; всеки от мъжки пол да яде от тях; святи да ти бъдат.

11 k И ето кое е твое: приносът за издигане от дара им с всички движими приноси на израилтяните; давам ги на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе като ваше вечно право. Който е чист в дома ти, да ги яде.

12 l Всичко, което е най-добро от елея, и всичко, което е най-добро от виното и от житото, първите им плодове, които те дават на Господа , на тебе ги давам.

13 m Първите плодове от всичките произведения на земята им, които те ще донасят на Господа , ще бъдат твои; който е чист в дома ти, да ги яде.

14 n Всяко обречено нещо в Израил ще бъде твое.

15 o Всяко първородно от всякакъв вид
18:15 От евр. от всяка плът.
, което принасят на Господа , било човек или животно, ще бъде твое; но за първородното от човека непременно да вземеш откуп и за първородното от нечисти животни да вземеш откуп.

16 q Като станат на един месец подлежащите на откупуване, да вземеш откуп за тях по твоята оценка, пет сребърни сикъла според сикъла на светилището, който е двадесет гери.

17 r А за първородните от говедата или за първородните от овцете и за първородните от козите да не вземаш откуп; те са святи; с кръвта им да поръсваш жертвеника, а тлъстината им да изгаряш като жертва чрез огън, за благоухание на Господа .

18 s А месото им да бъде твое, както са твои движимите гърди и дясното бедро.

19 t Всичките приноси за издигане от святите неща, които израилтяните принасят на Господа , давам на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе като ваше вечно право. Това е вечен завет със сол пред Господа за теб и за потомството ти с тебе.

20 u Господ каза още на Аарон: Ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях; Аз съм твоят дял и твоето наследство между израилтяните.

21 v А на Левиевите синове, ето, Аз давам в наследство всички десятъци в Израил, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане.

22 w Израилтяните да не пристъпват вече към шатъра за срещане, да не би да се натоварят с грях и да измрат.

23 x Но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си; вечен закон ще бъде във всичките ви поколения те да нямат наследство между израилтяните.

24 y Защото десятъците, които израилтяните принасят за принос за издигане на Господа , давам в наследство на левитите; затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилтяните.

25 И Господ говорѝ на Моисей:

26 z Кажѝ на левитите: Когато вземате от израилтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десятък от десятъка за принос за издигане на Господа .

27 aa И тези ваши приноси за издигане ще ви се смятат като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.

28 Така и вие да принасяте принос за издигане на Господа от всички десятъци, които вземате от израилтяните; и от тях да давате на свещеника Аарон принос за издигане на Господа .

29 От всичките си дарове да принасяте всеки принос за издигане на Господа , т. е. осветената част от всичко, което е най-доброто от тях.

30 ab Затова да им кажеш: Когато принасяте най-добрата част от тях, останалото ще се смята за левитите като доход от хармана и като доход от лина.

31 ac Можете да го ядете на всяко място, вие и домашните ви; защото това ви е заплата за служенето ви в шатъра за срещане.

32 ad Няма да понасяте грях поради това, ако принасяте в принос за издигане най-добрата част от тях; и да не осквернявате святите неща на израилтяните, за да не умрете.
Copyright information for BulProtRev