Numbers 2

1И Господ говорѝ на Моисей и Аарон:

2 a Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаците на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си наоколо.

3 b Тези, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан според устроените си войнства; и началник на Юдовите синове да бъде Наасон, Аминадавовият син.

4 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.)

5 До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на Исахаровите синове да бъде Натанаил, Суаровият син

6 (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);

7 и Завулоновото племе; и началник на Завулоновите синове да бъде Елиав, Хелоновият син

8 (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

9 c Всички, преброени в Юдовия стан, бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин души според устроените им войнства). Те да се вдигат първи.

10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан според устроените им войнства; и началник на Рувимовите синове да бъде Елисур, Седиуровият син.

11 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.)

12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на Симеоновите синове да бъде Селумиил, Сурисадаевият син

13 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души);

14 и Гадовото племе; и началник на Гадовите синове да бъде Елисаф, Деуиловият син

15 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

16 d Всички, преброени в Рувимовия стан, бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет души според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.

17 e После да се вдига шатърът за срещане със стана на левитите сред становете; както са поставили шатрите си, така да се вдигат, всеки на реда си при знамето си.

18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан според устроените им войнства; и началник на Ефремовите синове да бъде Елисама̀, Амиудовият син.

19 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души.)

20 До него да бъде Манасиевото племе; и началник на Манасиевите синове да бъде Гамалиил, Федасуровият син

21 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);

22 и Вениаминовото племе; и началник на Вениаминовите синове да бъде Авидан, Гедеоновият син

23 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

24 f Всички преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души според устроените им войнства). Те да се вдигат трети.

25 Към север да бъде знамето на Дановия стан според устроените им войнства; и началник на Дановите синове да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.

26 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.)

27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на Асировите синове да бъде Фагеил, Охрановият син

28 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляди и петстотин души);

29 и Нефталимовото племе; и началник на Нефталимовите синове да бъде Ахирей, Енановият син

30 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

31 g Всички, преброени в Дановия стан, бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се вдигат последни при знамената си.

32 h Тези са преброените от израилтяните според бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете според устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

33 i А левитите не бяха преброени между израилтяните, както Господ заповяда на Моисей.

34 j И така, израилтяните правеха напълно това, което Господ заповяда на Моисей; така поставиха шатрите си при знамената си, така се и вдигаха, всеки според семействата си, според бащините си домове.
Copyright information for BulProtRev