Numbers 21

Отровните змии и чудото с медната змия

1 a А арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг, като чу, че Израил идва през пътя Атарим, воюва̀ против Израил и хвана от тях пленници.

2 b Тогава Израил направи оброк на Господа , като каза: Ако наистина предадеш този народ в ръката ми, то съвсем ще разоря градовете им.

3 И Господ послуша гласа на Израил и му предаде ханаанците; и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото бе наречено Хорма
21:3 Т.е. проклятия или погибел.
.

4 d А когато отпътуваха от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, народът излезе от търпение в душата си поради пътя.

5 e И народът говорѝ против Бога и против Моисей: Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от този никакъв хляб.

6 f Затова Господ изпрати между народа змии-усойници, които хапеха народа, и измря много народ от Израил.

7 g Тогава народът дойде при Моисей и каза: Съгрешихме затова, че говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за народа.

8 А Господ каза на Моисей: Направѝ си от мед една змия-усойница и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.

9 h И така, Моисей направи медна змия и я сложи на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше към медната змия, оставаше жив.

10 i Тогава израилтяните отпътуваха и разположиха стан в Овот.

11 j И като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, в пустинята, която е към Моав, към изгрева на слънцето.

12 k Оттам отпътуваха и разположиха стан в долината Заред.

13 l Оттам отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята и изтича от пределите на аморейците; защото Арнон е моавска граница между моавците и аморейците.

14 Затова е казано в книгата на Господните войни: Ваев в Суфа
и потоците на Арнон,
15 m и течението на потоците,
което се простира до селището Ар
и допира границите на Моав.

16 n А оттам дойдоха при Вир
21:16 Т.е. кладенец.
. Този е кладенецът, за който Господ каза на Моисей: Събери народа и ще му дам вода.

17 p Тогава Израил изпя тази песен: Бликай, о, кладенче; пейте за него.
18 q Кладенец изкопаха първенците,
благородните от народа изкопаха,
чрез заповед на законодателя, с жезлите си.

А от пустинята отидоха в Матана

19 и от Матана в Наалиил, и от Наалиил във Вамот,

20 r а от Вамот в долината, която е в моавското поле, при върха на Фасга, която гледа към Есимон
21:20 Т.е. пустинята.
.

21 t Тогава Израил изпрати посланици при аморейския цар Сион да кажат:

22 u Остави ме да мина през земята ти; няма да се отклоняваме нито по нивите, нито по лозята; не искаме да пием вода от кладенците; през царския път ще вървим, докато преминем твоите предели.

23 v А Сион не пусна Израил да мине през пределите му; той събра целия си народ, излезе и се опълчи срещу Израил в пустинята, и дойде в Яса и воюва̀ против Израил.

24 w Но Израил го порази с острието на меча и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонците; защото границата на амонците беше укрепена.

25 Израил завладя всички тези градове; и Израил се засели във всичките градове на аморейците, в Есевон и във всичките му села.

26 Понеже Есевон беше град на аморейския цар Сион, който беше воювал с предишния моавски цар и беше отнел от ръката му цялата му земя до Арнон.

27 Затова онези, които говорят с притчи, казват: Дойдете в Есевон.
Да се съгради и да се закрепи градът Сионов.
28 x Защото огън излезе от Есевон,
пламък от града Сионов;
изгори Ар моавски
и първенци на високите места на Арнон.
29 y Горко ти, Моаве!
Погина ти, Хамосов народ!
Даде синовете си на бяг
и дъщерите си на плен
при Сион, аморейския цар.
30 z Ние ги простреляхме;
Есевон погина до Девон;
и ги запустихме до Нофа,
която се простира до Медева.

31 Така Израил се засели в земята на аморейците.

32 aa После Моисей изпрати хора да съгледат Язир; и като превзеха селата му, прогониха аморейците, които бяха в тях.

33 ab Тогава се върнаха и отидоха по пътя към Васан; а васанският цар Ог излезе против тях, той и целият му народ, на бой в Едраи.

34 ac Но Господ каза на Моисей: Не бой се от него, защото Аз ще предам в ръцете ви него, целия му народ и земята му; ще му направиш така, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон.

35 ad И така, поразиха него, синовете му и целия му народ, докато не му остана нито един оцелял; и завладяха земята му.
Copyright information for BulProtRev