Numbers 24

1 a А Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израил, не отиде, както друг път да търси гадания, а обърна лицето си към пустинята.

2 b Като погледна, Валаам видя Израил, заселен според племената си; и Божият Дух слезе на него.

3 c И започна притчата си, като каза: Валаам, син Веоров, каза;
и човекът, който има отворени очи, каза;
4 d каза онзи, който чу Божиите думи,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:
5 Колко са красиви твоите шатри, Якове,
твоите скинии, Израилю!
6 e Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоени дървета, които Господ е насадил,
като кедри покрай водите.
7 f Ще се излива вода от ведрата му
и потомството му ще се простира в много води;
царят му ще бъде по-висок от Агага
и царството му ще се възвеличи.
8 g Бог го изведе от Египет;
има сила, както див вол;
ще погълне неприятелските му народи,
ще строши костите им и ще ги удари със стрелите си.
9 h Легнал е и лежи като лъв
и като лъвица; кой ще го разбуди?
Благословен, който те благославя!
И проклет, който те проклина!

10 i Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш.

11 j И така, сега бягай на мястото си, казах си да те въздигна до голяма почит; но, ето, Господ те въздържа от почит.

12 А Валаам отвърна на Валак: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах:

13 k Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не мога да пристъпя Господнето повеление и да направя добро или зло от себе си, а онова, което Господ проговори, него ще кажа?

14 l Сега аз си отивам при своя народ; ела да ти кажа какво ще направи този народ на твоя народ в следващите дни.

15 m И като започна притчата си, каза: Валаам, син Веоров, каза
и човекът с отворени очи каза;
16 каза онзи, който чу думите Божии,
който има знание за Всевишния,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:
17 n Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще излезе звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израил;
ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови
24:17 Или: бунтовнически.
потомци.
18 p Едом ще бъде притежаван,
също и Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си;
а Израил ще действа мощно.
19 q Един, произлязъл от Яков, ще завладее
и ще погуби останалите от града.
20 А като видя Амалик, продължи притчата си и каза:
Амалик е пръв между народите;
но най-накрая съвсем ще бъде изтребен.
21 А като видя кенейците, продължи притчата си и каза:
Яко е твоето жилище
и си положил гнездото си на канарата,
22 но кенейците ще се разорят,
докато те заплени Асур.
23 Още продължи притчата си и каза:
Уви! Кой ще остане жив,
когато Бог извърши това?
24 r Но кораби ще дойдат от крайбрежията на Китим
и ще смирят Асур, и ще смирят Евер;
но и дошлите съвсем ще бъдат изтребени.

25 s Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си; също и Валак отиде по пътя си.
Copyright information for BulProtRev