Numbers 26

Ново преброяване на младото поколение и на левитите

1 А след язвата Господ говорѝ на Моисей и Елиазар, син на свещеника Аарон:

2 a Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израил, които могат да излизат на бой.

3 b Затова Моисей и свещеникът Елеазар говориха на народа на моавските полета, при Йордан срещу Йерихон:

4 c Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както Господ заповяда на Моисей и на израилтяните, които излязоха от Египетската земя.

5 d Рувим, първородният на Израил. Рувимовите синове бяха: от Енох, семейството на Еноховите синове; от Фалу, семейството на Фалуевите синове;

6 от Есрон, семейството на Есроновите синове; от Хармия, семейството на Хармиевите синове.

7 Тези са семействата на Рувимовите синове; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.

8 Син на Фалу беше Елиав;

9 e а синовете на Елиав: Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, избрани от обществото, които се надигнаха против Моисей и Аарон между дружината на Корей, когато се надигнаха против Господа ;

10 f и земята разтвори устата си и ги погълна заедно с Корей при изтребление на дружината му, когато огънят изгори двеста и петдесетте души и те станаха за знамение;

11 g а синовете на Корей не умряха.

12 h Симеоновите синове според семействата си бяха: от Намуил, семейството на Намуиловите синове; от Ямин, семейството на Яминовите синове; от Яхин, семейството на Яхиновите синове;

13 i от Зара, семейството на Заровите синове; от Саул, семейството на Сауловите синове.

14 Тези са семействата на Симеоновите синове, двадесет и две хиляди и двеста души.

15 j Гадовите синове според семействата си бяха: от Сафон, семейството на Сафоновите синове; от Агий, семейството на Агиевите синове; от Суний, семейството на Суниевите синове;

16 k от Азений, семейството на Азениевите синове; от Ирий, семейството на Ириевите синове;

17 l от Арод, семейството на Ародовите синове; от Арилий, семейството на Арилиевите синове.

18 Тези са семействата на Гадовите синове; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.

19 m Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя.

20 n А Юдовите синове според семействата си бяха: от Села, семейството на Селаевите синове; от Фарес, семейството на Фаресовите синове; от Зара, семейството на Заровите синове.

21 Фаресовите потомци бяха: от Есрон, семейството на Есроновите синове; от Амул, семейството на Амуловите синове.

22 Тези са Юдовите семейства; и от тях бяха преброени седемдесет и шест хиляди и петстотин души.

23 o Исахаровите синове според семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовите синове; от Фуа, семейството на Фуавовите синове;

24 от Ясув, семейството на Ясувовите синове; от Симрон, семейството на Симроновите синове.

25 Тези са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.

26 p Завулоновите синове според семействата си бяха: от Серед, семейството на Середовите синове; от Елон, семейството на Елоновите синове; от Ялеил, семейството на Ялеиловите синове.

27 Тези са семействата на Завулоновите синове; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.

28 q Йосифовите синове според семействата си бяха Манасия и Ефрем.

29 r Манасиевите синове бяха: от Махир, семейството на Махировите синове. И Махир роди Галаад; а от Галаад, семейството на Галаадовите синове.

30 s Ето Галаадовите потомци: от Ахиезер, семейството на Ахиезеровите синове; от Хелек, семейството на Хелековите синове;

31 от Асриил, семейството на Асрииловите синове; от Сихем, семейството на Сихемовите синове;

32 от Семида, семейството на Семидовите синове; и от Ефер, семейството на Еферовите синове.

33 t А Салпаад, Еферовият син, нямаше синове, а дъщери; имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

34 Тези са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.

35 А ето Ефремовите синове според семействата им: от Сутал, семейството на Суталовите синове; от Вехер, семейството на Вехеровите синове; от Тахан, семейството на Тахановите синове.

36 Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановите синове.

37 Тези са семействата на Ефремовите синове; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тези са Йосифовите потомци според семействата си.

38 u Вениаминовите синове според семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловите синове; от Асвил, семейството на Асвиловите синове; от Ахирам, семейството на Ахирамовите синове;

39 от Суфам, семейството на Суфамовите синове; от Уфам, семейството на Уфамовите синове.

40 А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Аред, семейството на Аредовите синове; от Нееман, семейството на Неемановите синове.

41 Тези са Вениаминовите синове според семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

42 v Ето Дановите синове според семействата им: от Суама, семейството на Суамовите синове. Тези са Дановите семейства според семействата си.

43 Преброените от всички семейства на Суамовите синове бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

44 w Асировите синове според семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновите синове; от Есуй, семейството на Есуйевите синове; от Верия, семейството на Вериевите синове.

45 От Вериевите потомци бяха: от Хевер, семейството на Хеверовите синове; от Малхиил, семейството на Малхииловите синове.

46 А името на Асировата дъщеря беше Сара.

47 Тези са семействата на Асировите синове; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

48 x Нефталимовите синове според семействата си бяха: от Ясиил, семейството на Ясииловите синове; от Гуний, семейството на Гуниевите синове;

49 от Есер, семейството на Есеровите синове; от Силим, семейството на Силимовите синове.

50 Тези са Нефталимовите семейства според семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

51 y Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет души.

52 Тогава Господ говорѝ на Моисей:

53 z На тях нека се раздели земята за наследство според числото на имената им.

54 aa На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всяко племе да се даде наследството му според числото на преброените от него.

55 При все това обаче земята ще се раздели с жребий; и те ще наследят според имената на бащините си племена.

56 С жребий да се раздели наследството им между мнозината и малцината.

57 А ето числото на преброените от левитите според семействата им: от Гирсон, семейството на Гирсоновите синове; от Каат, семейството на Каатовите синове; от Мерарий, семейството на Мерариевите синове.

58 Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевите синове, семейството на Хевроновите синове, семейството на Маалиевите синове, семейството на Мусиевите синове, семейството на Кореевите синове; а Каат роди Амрам.

59 Името на Амрамовата жена беше Йохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левий в Египет; тя роди на Амрам Аарон и Моисей и сестра им Мариам.

60 А на Аарон се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

61 Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа .

62 А преброените от левитите бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не бе дадено наследство между израилтяните.

63 Тези са преброените чрез Моисей и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

64 Но между тях не се намираше човек от онези, които бяха преброени от Моисей и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;

65 защото за тях Господ беше казал: Непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиновия син.
Copyright information for BulProtRev