Numbers 8

Последни наредби преди прехода през пустинята

1 И Господ говорѝ на Моисей:

2 a Кажѝ на Аарон: Когато палиш светилата, седемте светила да светят от предната страна на светилника.

3 И Аарон направи така; запали светилата на светилника, така че да светят от предната му страна, както Господ заповяда на Моисей.

4 b А ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до цветята си беше изкован според образеца, който Господ показа на Моисей, така направи той светилника.

5 Господ говорѝ още на Моисей:

6 Вземи левитите измежду израилтяните и ги очисти.

7 c И така, да им направиш за очистването им: поръси ги с очистителна вода и нека обръснат цялото си тяло, и изперат дрехите си, и се очистят.

8 d После да вземат едно теле заедно с хлебния му принос от чисто брашно, смесено с елей; а ти да вземеш друго теле в принос за грях.

9 e След това да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество израилтяни;

10 f и когато приведеш левитите пред Господа , нека израилтяните положат ръцете си на левитите;

11 и Аарон да принесе левитите пред Господа , като принос от страна на израилтяните, за да вършат те Господнята служба.

12 g След като левитите положат ръцете си на главите на телетата, ти да принесеш едното в принос за грях, а другото – за всеизгаряне на Господа , за да направиш умилостивение за левитите.

13 И да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му и да ги принесеш като принос на Господа .

14 h Така да отделиш левитите измежду израилтяните; и левитите ще бъдат Мои.

15 i А след това левитите да влязат, за да слугуват в шатъра за срещане, когато си ги очистил и си ги принесъл като принос.

16 j Понеже те са Ми всецяло дадени измежду израилтяните; вместо всички първородни от израилтяните, всички, които отварят утроба, съм ги взел за Себе Си.

17 k Защото всички първородни измежду израилтяните са Мои – и човек, и животно; в деня, когато поразих всички първородни в Египетската земя, ги осветих за Себе Си.

18 А левитите взех вместо всички първородни измежду израилтяните.

19 l Левитите нарочно дадох на Аарон и синовете му измежду израилтяните, за да вършат служенето им в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израилтяните, за да не се появи язва между израилтяните, когато те се приближават към светилището.

20 Тогава Моисей и Аарон и цялото общество израилтяни постъпиха с левитите точно така, както Господ заповяда на Моисей за левитите; така им направиха израилтяните.

21 m И така, левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си; и Аарон ги принесе като принос пред Господа , и Аарон направи за тях умилостивение, за да ги очисти.

22 n След това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и синовете му; както Господ заповяда на Моисей за левитите, така им сториха.

23 Господ говорѝ още на Моисей:

24 o Ето определеното за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влизат в съответната смяна, за да вършат слугуването в шатъра за срещане;

25 а от петдесет години да престават да вършат слугуване и да не слугуват вече,

26 p а да помагат на братята си в шатъра за срещане, да пазят заръчаното; а слугуване да не вършат. Така да постъпваш с левитите, колкото за дадените им заръки.
Copyright information for BulProtRev