Obadiah

Това е най-кратката книга в Стария Завет, тя съдържа само една глава. Почти нищо не се знае за Авдий. Името му означава „ Господен слуга“. Според някои изследователи пророчеството на Авдий се отнася за нахлуването на филистимци и араби в Юдея по времето на цар Йорам (848 – 842 г. пр. Хр.), в което, изглежда, са участвували и едомците. Други свързват пророчеството с нападението на вавилонците, довело до падането на Йерусалим през 586 г. пр. Хр., в което са участвали и едомците. В този случай датирането на книгата трябва да се приеме след падането на Юдея под вавилонско робство. Пророчеството е насочено срещу народа на Едом, това са всъщност потомците на брата на Яков – Исав. Божият съд обаче се разпростира над всичките народи (ст. 15, 16), а над планината Сион ще просветне Божието спасение.

Божият съд над Едом

1 a Видението на Авдий: Така казва Господ Йехова за Едом.
Чухме известие от Господа
и вестител бе изпратен при народите да каже:
Станете и да се вдигнем против него на бой.
2 Ето, направих те малък между народите
и ти си много презрян.
3 b Измамила те е гордостта на твоето сърце,
теб, който живееш в цепнатините на канарите,
теб, чието жилище е нависоко,
който казваш в сърцето си:
Кой ще ме свали на земята?
4 c Ако и да се издигнеш като орел
и поставиш гнездото си между звездите,
и оттам ще те сваля, казва Господ .
5 d Ако дойдеха крадци при теб
или разбойници през нощта
(как беше изтребен ти!),
нямаше ли да заграбят само колкото им е необходимо?
Ако гроздоберци дойдеха при тебе,
нямаше ли да оставят баберки?
6 Но как е претърсен Исав!
Как се откриха скривалищата му!
7 e Всичките твои съюзници
те изпратиха по пътя ти до границата;
хората, които бяха в мир с тебе, те измамиха
и надделяха над тебе;
хляба ти сложиха за примка под теб;
а няма разум, за да се схване това.
8 f В онзи ден, казва Господ ,
няма ли да погубя мъдрите от Едом
и благоразумието – от Исавовия хълм?
9 g И твоите военни мъже, Темане, ще се уплашат,
за да бъде изтребен с клане всеки човек от Исавовите хълмове.
10 h Поради насилието, което ти извърши спрямо брат си Яков,
срам ще те покрие
и ще бъдеш изтребен завинаги.
11 i В деня, когато ти стоеше настрана,
в деня, когато чужденци заведоха в плен войската му
и чужденци, като влязоха в портите му,
хвърлиха жребий за Йерусалим,
тогава и ти беше като един от тях.
12 j Обаче недей гледа злорадо
в деня на брат си,
в деня на бедствието му;
нито се радвай за юдеите
в деня на загиването им
и не говори надменно в деня на угнетението им.
13 Недей влиза в портата на народа Ми
в деня на бедствието им.
Да! Не гледай злорадо злощастието им
в деня на бедствието им.
Не посягай на имота им
в деня на бедствието им.
14 k Недей застава на кръстопътя,
за да изтребваш бежанците му,
нито предавай останалите от него
в деня на угнетението им.

Победата на Израил

15 l Защото денят Господен е близо против всичките народи;
както ти си направил, така ще бъде направено и на тебе;
постъпките ти ще се върнат на главата ти.
16 m Защото както вие, намиращи се на святия Ми хълм,
пихте от гнева Ми,
така непрестанно ще пият всички народи.
Да! Ще пият и ще поглъщат,
и ще бъдат, като че ли не са били.
17 n А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите.
И той ще бъде свят;
и Якововият дом ще владее отново своето наследство.
18 o Якововият дом ще бъде огън,
Йосифовият дом – като пламък;
а Исавовият дом – като слама.
И те ще я запалят и ще изгорят,
така че никой няма да остане от Исавовия дом;
защото Господ изговори това.
19 p Жителите на юг ще владеят Исавовия хълм
и онези на поляните – филистимците,
ще владеят и Ефремовите ниви, и самарийските ниви;
а Вениамин ще владее Галаад.
20 q И тази пленена войска на израилтяните
ще владее земята на ханаанците до Сарепта;
а пленените йерусалимци, които са в Сефарад,
ще владеят южните градове.
21 r Избавители ще се изкачат на хълма Сион,
за да съдят Исавовия хълм;
и царството ще бъде на Господа .
Copyright information for BulProtRev