Proverbs 16

Господ и пътищата на човека

1 a Плановете на сърцето принадлежат на човека,
но отговорът на езика е от Господа .
2 b Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи,
но Господ претегля духовете.
3 c Възлагай делата си на Господа
и ще се утвърдят твоите намерения.
4 d Господ е направил всяко нещо за Себе Си,
дори и нечестивия – за деня на злото.
5 e Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце,
даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан.
6 f С милост и вярност се отплаща за беззаконието
и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.
7 Когато пътищата на човека са угодни на Господа ,
Той примирява с него и неприятелите му.
8 g По-добре малко с правда,
отколкото големи доходи с неправда.
9 h Сърцето на човека начертава пътя му,
но Господ оправя стъпките му.
10 Присъдата в устните на царя е боговдъхновена;
устата му няма да сгрешат в съда.
11 i Вярната теглилка и везни са от Господа ,
всички грамове в торбата са Негово дело.
12 j Да се върши беззаконие е мерзост за царете,
защото престолът се утвърждава с правда.
13 k Праведните устни са благоприятни на царете
и те обичат онзи, който говори право.
14 l Яростта на царя е вестител на смърт,
но мъдрият човек я укротява.
15 m В светлината от лицето на царя има живот
и неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16 n Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, отколкото на злато!
И придобиването на разум е за предпочитане, отколкото на сребро.
17 Да се отклоняват от зло е път на праведните;
който пази пътя си, опазва душата си.
18 o Гордостта предшества погибелта,
а високомерието – падането.
19 По-добре някой да е със смирен дух между кротките,
отколкото да дели плячка с горделивите.
20 p Който внимава в словото, ще намери добро.
И който уповава на Господа , е блажѐн.
21 Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен;
и сладостта на устните умножава знание.
22 q Разумът е извор на живот за притежателя му,
а глупостта на безумните е наказанието им.
23 r Сърцето на мъдрия вразумява устата му
и прибавя знание в устните му.
24 Благите думи са медена пита,
сладост на душата и здраве на костите.
25 s Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му е пътища към смърт.
26 t Охотата на работника работи за него,
защото устата му го принуждават.
27 Лошият човек копае зло
и в устните му има сякаш пламнал огън.
28 u Опак човек сее раздори
и клюкарят разделя най-близки приятели.
29 v Насилникът мами ближния си
и го води в погрешен път;
30 затваря очите си, за да измисля извратени неща,
и прехапва устните си, за да постигне зло.
31 w Белите коси са венец на слава,
когато се намират по пътя на правдата.
32 x Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия,
и който владее духа си – от завоевател на град.
33 Жребият се хвърля в скута,
но решението чрез него е от Господа .
Copyright information for BulProtRev