Proverbs 27

Мъдростта и човешките недостатъци

1 a Не се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди денят.
2 b Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 c Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 d Явното изобличение е по-добро
от онази любов, която не се проявява.
6 e Удари от приятел са искрени,
а целувки от неприятел – изобилни.
7 f Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си,
така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така – и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 g Не изоставяй своя приятел, нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брат си в деня на нещастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 h Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 i Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред – и страдат.
13 j Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас,
ще се сметне, като че го кълне.
15 k Непрестанно капене в дъждовен ден
и свадлива жена са еднакви;
16 който може да я обуздае, би обуздал вятъра
и би скрил благоуханно масло с десницата си.

Неудовлетвореността на човека

17 Желязо остри желязо;
така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.
18 l Който пази смокинята, ще яде плода ѝ,
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лице срещу лице,
така сърцето – човек срещу човека.
20 m Адът и смъртта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 n Горнилото е за пречистване среброто и пещта – за златото.
А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 o Дори и с черясло да сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,
пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и се грижи за добитъка си;
24 защото богатството не е вечно
и короната не трае от род в род.
25 p Сеното се прибира, зеленината се явява
и планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло
и козлите – за
27:26 От евр. стойността.
купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна
на тебе, на дома ти и за живеене на слугините ти.
Copyright information for BulProtRev