Proverbs 4

Ползата от мъдростта

1 a Послушайте, синове, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.
2 Понеже ви давам добро учение,
не изоставяйте наставлението ми.
3 b Защото и аз бях син на баща си,
гален и най-любим на майка си,
4 c и той ме наставляваше и ми казваше:
Пази думите ми в сърцето си,
пази заповедите ми и ще живееш,
5 d придобий мъдрост, придобий разум;
не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.
6 e Не я изоставяй и тя ще те пази.
Обичай я – и ще те предпазва.
7 f Главното е мъдростта; затова придобивай мъдрост;
и при всичко, което си придобил, прибавяй разум.
8 g Въздигай я и тя ще те въздигне;
когато я прегърнеш, ще ти донесе слава.
9 h Ще положи на главата ти красив венец.
Ще ти даде славна корона.
10 i Слушай ме, сине мой, и приеми думите ми,
и годините на живота ти ще се умножат.
11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта,
водил съм те по прави пътеки.
12 j Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат къси;
и когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, недей я оставя;
пази я, понеже тя е животът ти.
14 k Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи по пътя на лошите.
15 Отбягвай от него, не минавай край него.
Отклони се от него и замини.
16 l Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.
17 Понеже ядат хляб на нечестие
и пият вино на насилие.
18 m А пътят на праведните е като светлината на разсъмване,
която се развиделява, докато стане съвършен ден.
19 n Пътят на нечестивите е като тъмнина;
не знаят от какво се спъват.

Мъдростта води към живот

20 Сине мой, внимавай в думите ми,
приклони ухото си към беседите ми.
21 o Да не се отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си,
22 p защото те са живот за тези, които ги намират,
и здраве за цялото им тяло.
23 Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.
24 Отмахни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си развратени устни.
25 Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб.
26 Обмисляй внимателно пътеката на краката си
и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.
27 q Не се отбивай нито надясно, нито наляво;
отклони крака си от зло.
Copyright information for BulProtRev