Psalms 105

Бог и Неговият народ

(По слав. 104.)
1 a Славословете Господа ; призовавайте името Му;
възвестявайте между племената делата Му.
2 b Пейте Му, славословете Го;
говорете за всичките Му чудесни дела.
3 Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа .
4 c Търсете Господа и Неговата сила;
търсете лицето Му винаги.
5 d Помнете чудесните дела, които е извършил,
знаменията Му и отсъжданията на устата Му,
6 вие, потомци на слугата Му Авраам,
деца Яковови, Негови избрани.
7 e Той е Господ , нашият Бог,
Чийто съд е по цялата земя.
8 f Винаги помни завета Си;
словото е заповядал да стои за хиляда поколения,
9 g което изговори на Авраам,
и клетвата, с която се закле на Исаак,
10 която утвърди на Яков за закон,
на Израил за вечен завет,
11 h като каза: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви.
12 i Когато те бяха още малко на брой –
да!, – малко и пришълци в нея,
13 и се скитаха от народ в народ,
от едно царство в друго,
14 j Той не остави никой да им навреди,
дори заради тях изобличи царе,
15 като каза: Да не закачите помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
16 k После призова глад на земята,
строши всяка подпорка от хляб.
17 l Изпрати пред тях човека Йосиф,
който беше продаден като роб.
18 m Притиснаха краката му с окови;
душата му страдаше в притискането на желязото,
19 n докато дойде време да се изпълни думата му;
защото словото Господне го изпитваше.
20 o Царят прати и го развързаха –
управителят на племена, – и го освободиха.
21 p Постави го господар на дома си
и управител на целия си имот,
22 за да вързва първенците му по волята си
и да поучава старейшините му на мъдрост.
23 q Тогава Израил дойде в Египет.
Да! Яков се пресели в Хамовата земя,
24 r където Господ умножи народа Си много
и ги направи по-силни от противниците им.
25 s Обърна сърцето им да мразят народа Му,
да постъпват коварно със слугите Му.
26 t Прати слугата Си Моисей
и Аарон, когото беше избрал,
27 u които извършиха сред тях знаменията Му
и чудесата Му в Хамовата земя.
28 v Той изпрати тъмнина и причини мрак,
дано не се възпротивят на думите Му
105:28 От евр. и те не се възпротивиха.
.
29 x Превърна водите им в кръв
и изтреби рибите им.
30 y Земята им започна да гъмжи от жаби
чак до вътрешните стаи на царете им.
31 z Той каза и дойдоха рояци мухи
и въшки по всичките им предели.
32 aa Даде им град вместо дъжд
и гръмотевици в земята им.
33 ab Порази също така лозята им и смокините им
и изпочупи всичките дървета в пределите им.
34 ac Каза – и дойдоха скакалци
и безчислени гъсеници,
35 които изпоядоха цялата трева по земята им
и изядоха плода на нивите им.
36 ad Порази и всички първородни в земята им,
първородния на силата на всички тях.
37 ae И изведе народа Си със сребро и злато;
и нямаше нито един между племената им,
който се спъваше по пътя.
38 af Развесели се Египет, когато си излязоха;
защото страх от тях го беше нападнал.
39 ag Разпростря облак да ги покрива
и огън да им свети нощем.
40 ah Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци
и с небесен хляб ги насити.
41 ai Разцепи скалата и бликнаха води,
потекоха в безводните места като река.
42 aj Защото си припомни Своето свято обещание
към слугата Си Авраам.
43 Така изведе народа Си с веселие,
избраните Си – с пеене.
44 ak Даде им земите на народите;
и те получиха плода, за който племената се бяха трудили,
45 al за да пазят Неговите наредби
и да изпълняват законите Му. Алилуя.
Copyright information for BulProtRev