g Пс. 25:4 , 119:26 , 33 , 64 , 68 , 108 , 124 , 135
n Пс. 119:10 , 110 , 118
ac Пс. 119:20 , 25 , 37 , 88 , 107 , 149 , 156 , 159

Psalms 119

Законът Господен

(По слав. 118.)
1 a На еврейски език, азбучен псалом.

Алеф
Блажени онези, които са правдиви в пътя,
които ходят в закона на Господа .
2 Блажени, които пазят заповедите Му
и Го търсят от все сърце;
3 b които и не вършат беззаконие,
а ходят в пътищата Му.
4 Ти си ни заповядал за наредбите Си
да ги пазим грижливо.
5 Дано се оправят пътищата ми,
така че да пазя Твоите наредби!
6 c Няма да се посрамя тогава,
когато почитам всички Твои заповеди.
7 d Ще Те славя с правдиво сърце,
когато науча справедливите Ти отсъждания.
8 Наредбите Ти ще пазя;
недей ме оставя съвсем.

Бет
9 Как ще очисти младежът пътя си? –
Като му отдава внимание според Твоето слово.
10 e От все сърце Те потърсих;
недей ме оставя да се заблудя от заповедите Ти.
11 f В сърцето си опазих Твоето слово,
за да не съгрешавам пред Тебе.
12 g Благословен си, Господи ;
научи ме на наредбите Си.
13 h С устните си разказах
всичките постановления, излезли из устата Ти.
14 В пътя на Твоите изявления се радвах толкова,
колкото в цялото богатство.
15 i За правилата Ти ще размишлявам
и Твоите пътища ще зачитам.
16 j В наредбите Ти ще се наслаждавам;
няма да забравя Твоето слово.

Гимел
17 k Показвай щедрост на слугата Си, за да живея;
така ще пазя словото Ти.
18 Отвори очите ми,
за да гледам чудесни неща в Твоя закон.
19 l Пришълец съм аз на земята;
не скривай от мене заповедите Си.
20 m Душата ми премалява от копнежа,
който имам винаги към Твоите постановления.
21 n Ти си изобличил горделивите;
проклети да са онези, които се отклоняват от Твоите заповеди.
22 o Отдалечи от мен укор и презрение,
защото опазих Твоите свидетелства.
23 p Даже първенци седнаха и говореха против мене;
но слугата Ти размишляваше за Твоите наредби.
24 q Твоите свидетелства наистина са моя наслада
и мои съветници.

Далет
25 r Душата ми прилепва към пръстта;
съживи ме според словото Си.
26 s Изявих пътищата си и Ти си ме послушал;
научи ме на наредбите Си.
27 t Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила,
така да размишлявам за Твоите чудесни дела.
28 u Душата ми се топи от тъга;
укрепи ме според словото Си.
29 Отдалечи от мене пътя на лъжата
и благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.
30 Пътя на истината избрах;
Твоите постановления поставих пред себе си,
31 прилепих се към Твоите свидетелства;
Господи , да не ме посрамиш.
32 v Ще тичам по пътя на Твоите заповеди,
когато разшириш сърцето ми.

Хе
33 w Господи , научи ме на пътя на Твоите наредби
и аз ще го пазя до край.
34 x Вразуми ме и ще държа закона Ти.
Да! Ще го пазя от все сърце.
35 y Направлявай ме в пътя на Твоите заповеди,
защото в него се наслаждавам.
36 z Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства,
а не към сребролюбие.
37 aa Отвърни очите ми да не гледат суета
и ме съживи в пътищата Си.
38 ab Потвърди словото Си към слугата Си,
което ще води към страх от Теб.
39 Отвърни от мен укора, от който се боя,
защото Твоите отсъждания са добри.
40 ac Ето, копнея за Твоите правила;
съживи ме чрез правдата Си.

Вав
41 ad Нека дойдат върху мен и Твоите милости, Господи ,
Твоето спасение според словото Ти.
42 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява,
защото уповавам на Твоето слово.
43 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми,
защото се надявах на Твоите отсъждания.
44 Така ще пазя Твоя закон постоянно,
за вечни векове;
45 и ще ходя нашироко,
защото потърсих Твоите правила.
46 ae Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе
и няма да се посрамя;
47 af и ще се наслаждавам в Твоите заповеди,
които възлюбих;
48 ag също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди,
които възлюбих,
и ще размишлявам за наредбите Ти.

Зайн
49 ah Помни словото към слугата Си,
на което си ме направил да уповавам.
50 ai Това е моята утеха в скръбта ми,
че словото Ти ме съживи.
51 aj Горделивите ми се надсмиваха много;
но аз не се отклоних от Твоя закон.
52 Спомних си, Господи , за Твоите вековечни постановления
и се утеших.
53 ak Горещо негодувание ме обзе заради нечестивите,
които изоставят Твоя закон.
54 Твоите наредби ми станаха песен
в дома, където съм преселник.
55 al Нощем си спомних Твоето име, Господи ,
и опазих закона Ти.
56 Това е моето хваление,
че опазих Твоите правила.

Хет
57 am Господи , Ти си мой дял;
обещах си, че ще пазя Твоите думи.
58 an Потърсих благоволението Ти от все сърце;
смили се над мене според словото Си.
59 ao Размислих върху пътищата си
и обърнах краката си към Твоите свидетелства.
60 Побързах и не се забавих
да опазя Твоите заповеди.
61 Връзките на нечестивите ме обвиха;
но аз не забравих Твоя закон.
62 ap Посреднощ ставам, за да Те славя
за Твоите справедливи отсъждания.
63 Аз съм другар на всички, които се боят от Теб,
и на онези, които пазят Твоите заповеди.
64 aq Господи , земята е пълна с Твоята милост;
научи ме на Твоите наредби.

Тет
65 Господи , Ти си сторил добро на слугата Си
според словото Си.
66 Научи ме на добро разсъждение и знание,
защото аз повярвах на Твоите заповеди.
67 ar Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах;
но сега държа Твоето слово.
68 as Ти си благ и правиш добро;
научи ме на Твоите наредби.
69 at Горделивите изковаха лъжа против мене;
но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.
70 au Тяхното сърце надебеля като лой;
но аз се наслаждавам в закона Ти.
71 av Добре ми стана, че бях наскърбен,
за да науча Твоите наредби.
72 aw Законът на Твоите уста е за мене по-желателен
от хиляди мери злато и сребро.

Йод
73 ax Твоите ръце ме направиха и утвърдиха;
вразуми ме, за да науча Твоите заповеди.
74 ay Онези, които се боят от Тебе, ще се зарадват, като ме видят,
защото на словото Ти уповах.
75 az Зная, Господи , че Твоите присъди са праведни
и по справедливост си ме наказал.
76 Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха
според словото Ти към Твоя слуга.
77 ba Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея;
защото Твоят закон е моя наслада.
78 bb Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи;
но аз ще размишлявам за Твоите правила.
79 Нека се обърнат към мен онези, които се боят от Теб,
а именно онези, които познават Твоите свидетелства.
80 Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите наредби,
за да не се посрамя.

Каф
81 bc Душата ми примира за Твоето спасение;
но аз се надявам на Твоето слово.
82 bd Очите ми чезнат за изпълнението на словото Ти,
като казвам: Кога ще ме утешиш?
83 be Защото станах като мях в дим;
но пак не забравям Твоите наредби.
84 bf Колко са дните на Твоя слуга?
Кога ще извършиш съд над преследвачите ми?
85 bg Горделивите изкопаха ями за мене,
като се противят на Твоя закон.
86 bh Всички Твои заповеди са верни;
понеже хората ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.
87 Без малко щяха да ме погубят на земята;
но аз не изоставих Твоите заповеди.
88 bi Съживи ме според милосърдието Си;
така ще пазя свидетелството на Твоите уста.

Ламед
89 bj Господи , Твоето слово
е утвърдено на небето довека.
90 Верността Ти пребъдва от род в род;
Ти си основал земята и тя стои.
91 bk Колкото до Твоите постановления, те и до днес стоят,
защото всички са Твои слуги.
92 bl Ако Твоят закон не ми беше наслада,
то аз и тогава бих загинал в скръбта си.
93 Довека няма да забравя Твоите заповеди,
защото чрез тях си ме съживил.
94 Твой съм аз; спаси ме,
защото потърсих Твоите наредби.
95 Нечестивите ме чакаха, за да ме погубят;
но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.
96 bm Видях граница на всяко съвършенство,
но Твоята заповед е твърде широка.

Мем
97 bn Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.
98 bo Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
защото те са винаги с мене.
99 По-разумен съм от всичките си учители,
защото се поучавам от Твоите свидетелства.
100 bp По-разумен съм от старите,
защото опазих Твоите наредби.
101 bq От всеки лош път въздържах краката си,
за да пазя Твоето слово.
102 От Твоите постановления не се отклоних,
защото Ти си ме научил.
103 br Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи!
Да! По-сладки от мед в устата ми.
104 bs Чрез Твоите заповеди станах разумен;
затова мразя всеки лъжлив път.

Нун
105 bt Твоето слово е светилник за краката ми
и виделина на пътеката ми.
106 bu Заклех се и го потвърдих,
че ще държа праведните Твои постановления.
107 bv Много съм наскърбен;
Господи , съживи ме според словото Си.
108 bw Приеми, моля Ти се, Господи ,
доброволните приноси на устата ми
и ме научи на постановленията Си.
109 bx Животът ми е постоянно в опасност;
но аз не забравих Твоя закон.
110 by Нечестивите поставиха примка за мене;
но аз не се отклоних от Твоите заповеди.
111 bz Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века,
защото те са радост за сърцето ми.
112 ca Приклоних сърцето си, за да върша наредбите Ти.
Винаги и до край.

Самех
113 Намразих двоеумните,
а Твоя закон възлюбих.
114 cb Ти си мой покров и мой щит;
на Твоето слово се надявам.
115 cc Отдалечете се от мене вие, злодеи,
защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.
116 cd Укрепявай ме според словото Си, за да живея;
и да не се засрамя в надеждата си.
117 Дръж ме и ще бъда в безопасност,
и ще зачитам винаги Твоите наредби.
118 ce Ти си презрял всички,
които се отклоняват от Твоите наредби,
защото суетна е измамата им.
119 cf Изхвърляш като шлака всички нечестиви на земята;
затова възлюбих Твоите свидетелства.
120 cg Снагата ми настръхна поради страха ми от Теб
и от отсъжданията Ти се уплаших.

Айн
121 Извърших правосъдие и правда,
не ме предавай на противниците ми;
122 ch стани поръчител на слугата Си за добро;
не оставяй горделивите да ме угнетяват.
123 ci Очите ми чезнат за спасението Ти
и за Твоето праведно слово.
124 cj Постъпвай към слугата Си според милостта Си
и ме научи на наредбите Си.
125 ck Твой слуга съм аз; вразуми ме,
за да познавам Твоите свидетелства.
126 Време е да подейства Господ ,
защото нарушиха закона Ти.
127 cl Понеже аз любя Твоите заповеди
повече от злато, даже от чисто злато;
128 cm понеже смятам за прави всички Твои наредби
относно всяко нещо,
затова мразя всеки лъжлив път.

Пе
129 Чудесни са Твоите свидетелства,
затова душата ми ги пази.
130 cn Изясняването на Твоето слово просвещава,
вразумява простите.
131 co Отворих широко устата си и въздишах,
защото копнеех за Твоите заповеди.
132 cp Обърни се към мен и се смили над мене,
както постъпваш към онези, които обичат Твоето име.
133 cq Направлявай стъпките ми в словото Си
и не оставяй да ме завладее никое беззаконие;
134 cr избави ме от човешки насилия;
така ще държа Твоите заповеди.
135 cs Осияй с лицето Си върху слугата Си
и ме научи на наредбите Си.
136 ct Водни потоци текат от очите ми,
понеже не се спазва Твоят закон.

Цади
137 cu Праведен си Ти, Господи ;
прави са и Твоите отсъждания.
138 cv Постановил си свидетелствата Си
с правда и превъзходна вярност.
139 cw Моята ревност ме изяде,
защото противниците ми забравиха Твоите думи.
140 cx Твоето слово е добре пречистено,
затова слугата Ти го обича.
141 Скромен съм и презрян,
обаче не забравям Твоите наредби.
142 cy Твоята правда е вечна правда;
и законът Ти е истина.
143 cz Неволи и утеснения ме намериха;
обаче Твоите заповеди са моя наслада.
144 da Твоите свидетелства са праведни довека;
вразуми ме и ще живея.

Коф
145 Извиках от все сърце;
послушай ме, Господи , и ще пазя наредбите Ти.
146 Извиках към Тебе;
спаси ме и ще пазя свидетелствата Ти.
147 db Изпреварих зората с викането си;
на Твоите думи уповавах.
148 dc Очите ми изпреварват нощните стражи,
за да размишлявам за Твоето слово.
149 dd Чуй гласа ми според милосърдието Си;
съживи ме, Господи , според отсъжданията Си.
150 Приближиха се онези, които нечестиво ме преследват
и са се отклонили от закона Ти.
151 de Ти си близо, Господи ;
и всички Твои заповеди са истина.
152 df Отдавна зная от Твоите свидетелства,
че Ти си ги поставил завинаги.

Реш
153 dg Виж скръбта ми и ме избави,
защото не съм забравил закона Ти.
154 dh Защити делото ми и ме изкупи;
съживи ме според словото Си.
155 di Избавлението е далеч от нечестивите,
защото те не търсят Твоите наредби.
156 dj Много са Твоите благи милости, Господи ;
съживи ме според отсъжданията Си.
157 dk Мнозина са моите преследвачи и врагове;
но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.
158 dl Като видях коварните, погнусих се от тях,
защото не пазят Твоето слово.
159 dm Виж колко обичам аз Твоите заповеди;
съживи ме, Господи , според милосърдието Си.
160 Същността на Твоето слово е истина;
и Твоите праведни присъди до една траят довека.

Шин
161 dn Първенци ме преследваха без причина;
но сърцето ми трепери от думите Ти.
162 Аз се радвам на Твоето слово –
като онзи, който намира много плячка.
163 Мразя лъжата и се гнуся от нея,
но закона Ти обичам.
164 Седем пъти на ден Те хваля
за Твоите праведни постановления.
165 do Много мир имат онези, които обичат Твоя закон,
и за тях няма препятствия, за да се препъват.
166 dp Надявах се на Твоето спасение, Господи ,
и изпълнявах Твоите заповеди.
167 Душата ми опази Твоите свидетелства;
и аз ги обичам твърде много.
168 dq Държах Твоите правила и Твоите свидетелства;
защото всичките ми пътища са пред Тебе.

Тав
169 dr Нека стигне викът ми пред Тебе, Господи ;
вразуми ме според словото Си.
170 Нека достигне молбата ми пред Теб;
избави ме според словото Си.
171 ds Устните ми ще изливат хваление,
защото ме учиш на наредбите Си.
172 Езикът ми ще пее за словото Ти,
защото всички Твои заповеди са правда.
173 dt Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне,
защото аз избрах Твоите закони.
174 du Копнях за Твоето спасение, Господи ;
и законът Ти е моя наслада.
175 Нека живее душата ми и ще Те хвали;
и нека ми помагат постановленията Ти.
176 dv Скитах се като изгубена овца;
потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.
Copyright information for BulProtRev