Psalms 135

Хвалебен химн за Господните дела

(По слав. 134.)
1 a Алилуя. Хвалете името Господне .
Хвалете Го вие, слуги Господни ,
2 b които престоявате в дома Господен ,
в дворовете на дома на нашия Бог.
3 c Хвалете Господа , защото Господ е благ,
пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
4 d Защото Господ избра Яков за Себе Си,
Израил за Свое собствено притежание.
5 e Защото аз познах, че Господ е велик
и че нашият Господ е над всички богове.
6 f Господ прави всичко, което Му е угодно,
на небето и на земята, в морето и във всички бездни.
7 g Повдига пара от краищата на земята,
прави светкавици за дъжда,
изважда ветрове от съкровищниците Си.
8 h Той е, Който порази египетските първородни –
и на човек, и на животно.
9 i Изпрати знамения и чудеса сред теб, Египте,
върху фараона и върху всичките му слуги.
10 j Той е, Който порази големи народи
и изби силни царе:
11 k аморейския цар Сион
и васанския цар Ог,
и всички ханаански царства –
12 l и даде земята им в наследство,
наследство на народа Си Израил.
13 m Името Ти, Господи , пребъдва довека,
споменът Ти, Господи , от род в род.
14 n Защото Господ ще съди народа Си
и ще се разкае за скърбите на слугите Си.
15 o Идолите на народите са сребро и злато,
творения на човешки ръце.
16 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
17 уши имат, но не чуват;
нито има дихание в устата им.
18 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който уповава на тях.
19 p Доме Израилев, благославяйте Господа ;
доме Ааронов, благославяйте Господа ;
20 доме Левиев, благославяйте Господа ;
вие, които се боите от Господа , благославяйте Господа .
21 q Благословен да бъде от Сион Господ ,
Който обитава в Йерусалим. Алилуя.
Copyright information for BulProtRev