Psalms 148

Цялата вселена да хвали Господа

1 Алилуя! Хвалете Господа
от небесата;
хвалете Го във височините.
2 a Хвалете Го, всички Негови ангели;
хвалете Го, всички Негови войнства.
3 Хвалете Го, слънце и луна;
хвалете Го, всички светли звезди.
4 b Хвалете Го, вие, висши небеса
148:4 От евр. небе на небесата.

и води, които сте над небесата.
5 d Нека хвалят името на Господа ;
защото Той заповяда и те бяха създадени;
6 e и ги утвърди отвека и довека,
като издаде повеление, което няма да премине.
7 f Хвалете Господа от земята,
вие, морски чудовища и всички бездни,
8 g огън и град, сняг и па̀ра,
бурен вятър, който изпълнява словото Му,
9 h планини и всички хълмове,
плодородни дървета и всички кедри,
10 зверове и всички животни,
животни и крилати птици,
11 земни царе и всички племена,
князе и всички земни съдии,
12 юноши и девици,
старци и младежи –
13 i нека хвалят името на Господа ;
защото само Неговото име е превъзнесено,
славата Му е над земята и небето.
14 j И Той е възвисил рога на народа Си,
славата на всичките Си светии,
на израилтяните, народ, който Му е близък. Алилуя!
Copyright information for BulProtRev