Romans 5

Мирът с Бога – основа за надеждата

1 a И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос,

2 b посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава.

3 c И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,

4 d а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда.

5 e А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.

6 f Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите.

7 Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек (при все че е възможно да дръзне някой да умре за добрия).

8 g Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

9 h Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

10 i Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

11 j И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

Адам и Исус Христос

12 k Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха.

13 l Защото и преди закона грехът беше в света, обаче грях не се вменява, когато няма закон.

14 m Въпреки това от Адам до Моисей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.

15 n Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината.

16 И дарът не е такъв, какъвто беше съдът, чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът – от много прегрешения за оправдание.

17 o И ако поради прегрешението на един смъртта се възцари чрез него, единия, то много повече онези, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.

18 p И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот.

19 q Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Единия мнозината ще станат праведни.

20 r А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението; а където се умножи грехът, преумножи се благодатта;

21 така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.
Copyright information for BulProtRev