Romans 7

Вярващият в Исус Христос – свободен от Закона

1 Или не знаете, братя (защото говоря на човеци, които знаят какво е закон), че законът владее над човека, само докато той е жив?

2 a  Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив; но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа.

3 b  И така, ако докато е жив мъжът ѝ, тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка; но ако умре мъжът ѝ, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж.

4 c  И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с Друг, т. е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.

5 d  Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт;

6 e  но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона; така че ние служим по нов дух, а не по старата буква.

Човекът под властта на греха

7 f  Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но, напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: „Не пожелавай.“

8 g  Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.

9 И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях:

10 h  намерих, че самата заповед, която беше дадена да докара живот, ми докара смърт.

11 i  Защото грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме умъртви чрез нея.

12 j  Така че законът е свят и заповедта – свята, праведна и добра.

13 Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде! Но грехът, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен.

14 k  Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.

15 l  Защото не зная какво правя; понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него върша.

16 Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър.

17 m  Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене.

18 n  Защото зная, че у мене, т. е. в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.

19 Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, него върша.

20 Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мен.

21 И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо.

22 o  Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;

23 p  но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.

24 Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?

25 q  Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на греховния закон.
Copyright information for BulProtRev