1 Peter 2

Божият дом и Божият народ

1 a И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,

2 b пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,

3 c ако сте опитали, „че Господ е благ“;

4 d при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен,

5 e и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос.

6 f Защото е писано в Писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен;
и който вярва в Него, няма да се посрами.“

7 g И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват – „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла,“

8 h и „Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват;“

защото се спъват о словото и са непокорни, за което бяха и определени.

9 i Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина;

10 j вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

Задълженията към властниците

11 k Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

12 l да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

13 m Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел,

14 било на управителите като пратеници от него, за да наказват злотворците и за похвала на добротворците.

15 n Защото това е Божията воля, като правите добро, да затваряте устата на невежите и глупави човеци;

16 o като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.

17 p Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

Примерът на Христовото страдание

18 q Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;

19 r защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо.

20 s Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.

21 t Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки;

22 u Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му;

23 v Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;

24 w Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте.

25 x Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви.
Copyright information for BulProtRev